GoDaddy

POLITIK OM LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER VEDRØRENDE IDENTISKE DOMÆNENAVNE

Sidst revideret: 24-10-2019

(Som godkendt af ICANN d. 24. oktober 1999)

1. Formål

Den generelle politik angående løsning af domænenavnstvister (politikken) er blevet indført af ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) og er inkorporeret gennem reference i din registreringsaftale. Den indeholder de vilkår og betingelser, der gælder i forbindelse med tvister mellem dig og en anden part end os (registratoren) om registrering og brug af et internetdomænenavn, du har registreret. Sagsanlæg i henhold til paragraf 4 i denne politik føres efter reglerne i den generelle politik angående løsning af domænetvister (procedurereglerne), der er tilgængelige her, og de supplerende regler fra den leverandør, der står for den administrative konfliktløsning.

2. Dine repræsentationer

Ved at ansøge om registrering af et domænenavn eller ved at anmode os om at bevare eller forny en domæneregistrering, fremlægger og forsikrer du over for os, at (a) den erklæring, du har aflagt i din Registreringsaftale, er komplet og præcis, at (b) registreringen af domænenavnet efter dit vidende ikke vil krænke eller på anden måde være i modstrid med en tredjeparts rettigheder, at (c) du ikke registrerer domænenavnet til et ulovligt formål og at (d) du ikke forsætligt vil bruge domænenavnet i overtrædelse af gældende love og bestemmelser. Det er dit ansvar at konstatere, om din domæneregistrering krænker eller er i modstrid med en anden parts rettigheder.

3. Annulleringer, overdragelser og ændringer

Vi vil annullere, overdrage eller på anden måde foretage ændringer i domæneregistreringer under følgende omstændigheder:

 1. underlagt bestemmelserne i paragraf 8, vores modtagelse af skriftlige eller relevante elektroniske anvisninger fra dig eller din bemyndigede repræsentant til at foretage en sådan handling,
 2. vi har modtaget en kendelse fra en domstol eller et voldgiftstribunal, i hvert enkelt tilfælde med kompetent jurisdiktion, som kræver en sådan handling, og/eller
 3. vores modtagelse af en afgørelse fra et klagenævn, som kræver en handling i en administrativ proces, du har været part i, og som har været ført under betingelserne i denne politik eller en senere version af denne politik indført af ICANN. (se paragraf 4(i) og (k) nedenfor.)
 4. Vi kan også annullere, overdrage eller på anden måde foretage ændringer af en domæneregistrering i overensstemmelse med betingelserne i din registreringsaftale eller andre juridiske krav.

4. Obligatorisk klagenævnsproces

Denne paragraf angiver typen af tvister, hvor hvilke det er påkrævet, at du indbringer sådanne for en obligatorisk klagenævnsproces. Disse processer føres for en af de klagenævnsinstanser, der er angivet her (hver enkelt, en klageinstans).

 1. Relevante tvister. Du er forpligtet til at underordne dig en obligatorisk administrativ procedure (klagenævnsproces), såfremt en tredjepart (en sagsøger) over for den relevante leverandør i overensstemmelse med procedurereglerne hævder, at
  • dit domænenavn er identisk med eller ligner til forveksling et varemærke eller registreret varemærke, hvori sagsøger har rettigheder, og
  • du har ingen rettigheder eller legitime interesser med hensyn til domænenavnet, og
  • dit domænenavn er blevet registreret og bliver anvendt i ond tro.
  I den klagenævnsprocessen skal sagsøger bevise, at hvert enkelt af disse tre elementer er til stede.
 2. Bevis på registrering og brug i ond tro. Vedrørende formålene i henhold til paragraf 4(a)(iii) er følgende omstændigheder, i særdeleshed, men ikke begrænset til, hvis Klagenævnet har fundet, at de foreligger, bevis på registrering og brug af et domænenavn i ond tro:
  • omstændigheder angiver, at du har registreret eller erhvervet domænenavnet primært med det formål at sælge, udleje eller på anden måde overdrage domæneregistreringen til sagsøger, der ejer det pågældende varemærke eller registrerede varemærke, eller til en konkurrent til sagsøger, til større værdi end dine dokumenterede faktiske omkostninger direkte i forbindelse med domænenavnet, eller
  • du har registreret domænenavnet for at forhindre ejeren af varemærket i at give mærket udtryk i et tilsvarende domænenavn, forudsat at du har vist et mønster af en sådan adfærd, eller
  • du primært har registreret domænet med det formål at forstyrre en konkurrents forretning, eller
  • ved at bruge domænenavnet har du bevidst, til kommerciel vinding, forsøgt at trække internetbrugere til din hjemmeside eller en anden online-lokation ved at skabe en sandsynlighed for forveksling med sagsøgers mærke med hensyn til kilde, sponsorat, tilknytning eller anbefaling af din hjemmeside eller din lokation eller et produkt eller en tjeneste på din hjemmeside eller din lokation.
 3. Sådan beviser du dine rettigheder til og legitime interesse i domænenavnet som svar på en klage. Når du modtager en anmeldelse, skal du kigge på paragraf 5 i procedureregler for at finde ud af, hvordan dit svar skal tilrettelægges. Enhver af de følgende omstændigheder, i særdeleshed, men uden begrænsning, hvis Klagenævnet har fundet den bevist i dens bedømmelse af alle forelagte bevismaterialer, vil påvise dine rettigheder til eller legitime interesse i domænenavnet til formålene i paragraf 4(a)(ii):
  • før en besked til dig om tvisten, din brug af eller påviselige forberedelser til at bruge domænenavnet eller et navn, der refererer til domænenavnet, i forbindelse med en bona fide-tilbydelse af varer eller tjenester, eller
  • du (som privatperson, virksomhed eller anden organisation) har været kendt under domænenavnet, selvom du ikke har erhvervet rettigheder som varemærke eller registreret varemærke, eller
  • du anvender domænenavnet legitimt ikke-kommercielt eller fair uden at have til hensigt, for økonomisk vinding, at vildlede forbrugerne ved at distrahere dem eller at skade det varemærke eller registrerede varemærke, tvisten handler om.
 4. Valg af Leverandør. Sagsøger skal vælge leverandør blandt de ICANN-godkendte leverandører ved at indsende klagen til den pågældende leverandør. Den valgte leverandør vil administrere processen undtagen i konsolideringstilfælde, som beskrevet i paragraf 4(f).
 5. Iværksættelse af procedure og proces og udnævnelse af Klagenævn. Procedurereglerne angiver processen til iværksættelse og gennemførelse af en procedure og til udnævnelse af et klagenævn, som skal afgøre tvisten (Klagenævn).
 6. Konsolidering. Hvis der er flere tvister mellem dig og en sagsøger, kan enten du eller sagsøgeren begære konsolidering af tvisterne for ét klagenævn. Denne begæring skal rettes til det Klagenævn, der først er udnævnt til at blive hørt i en igangværende tvist mellem parterne. Dette Klagenævn kan lade konsolidere enhver form for sådanne tvister efter eget skøn under forudsætning af, at de tvister, der konsolideres, er reguleret af denne Politik eller en senere version af denne politik indført af ICANN.
 7. Gebyrer. Alle gebyrer opkrævet af en leverandør i forbindelse med en tvist for et Klagenævn i henhold til denne politik betales af sagsøger, med undtagelse af tilfælde, hvor du vælger at udvide Klagenævnet fra en til tre nævnsmedlemmer som anført i paragraf 5(b)(iv) i procedureregler, i hvilket fald alle gebyrer deles lige mellem dig og sagsøger.
 8. Vores inddragelse i klagenævnsprocesser. Vi deltager ikke, og agter ikke at deltage, i indledning eller føring af processer for et Klagenævn. Vi er heller ikke ansvarlige som følge af afgørelser fra ankenævnet.
 9. Retsmidler. De retsmidler, der står til rådighed for en sagsøger i en proces for et Klagenævn skal være begrænset til at kræve annullering af dit domænenavn eller overdragelse af din domæneregistrering til sagsøger.
 10. Meddelelse og publicering. Leverandøren skal meddele os enhver beslutning taget af et Klagenævn vedrørende et domænenavn, du har registreret hos os. Alle afgørelser under denne politik vil blive publiceret i sin helhed på internettet, medmindre et Klagenævn i et særligt tilfælde bestemmer at redigere dele af dets beslutning.
 11. Mulighed for anvendelse af domstolsproces. Kravene til en obligatorisk klagenævnssag, der er anført i paragraf 4, forhindrer ikke, at du eller sagsøger kan indbringe tvisten for en kompetent domstol til uafhængig afgørelse, inden en eventuel obligatorisk klagenævnssag er indledt, eller efter at den er afsluttet. Hvis et Klagenævn afgør, at din domæneregistrering skal annulleres eller overdrages, venter vi i ti (10) hverdage (som efterlevet på vores primære forretningssteds geografiske beliggenhed), efter at vi er blevet informeret af den relevante leverandør om Klagenævnets afgørelse, før afgørelsen implementeres. Derefter vil vi implementere afgørelsen, medmindre vi i løbet af de ti (10) hverdage har modtaget officiel dokumentation (som f.eks. en kopi af en anke, journalstemplet af domstolskontoret) af, at du har rejst et søgsmål mod sagsøger i en retskreds, hvorunder sagsøger henhører i henhold til paragraf 3(b)(xiii) i procedurereglerne. (Normalt er denne retskreds enten dit hovedkontors geografiske beliggenhed eller den adresse, du er registreret under i vores Whois-database. Se nærmere detaljer i paragraf 1 og 3(b)(xiii) i procedureregler.) Hvis vi modtager en sådan dokumentation inden for ti (10) hverdage, implementerer vi ikke Klagenævnets afgørelse, og vi vil ikke foretage os yderligere, før vi modtager (i) tilfredsstillende bevis på en løsning mellem parterne; (ii) tilfredsstillende bevis på, at dit søgsmål er afvist eller trukket tilbage eller (iii) en kopi af en kendelse fra domstolen om, at dit søgsmål er afvist, eller dom for, at du ikke har ret til fortsat at bruge dit domænenavn.

5. Alle øvrige tvister og søgsmål

Alle andre tvister mellem dig og en anden part end os vedrørende din domæneregistrering, som ikke er i medfør af bestemmelserne for obligatorisk administrativ procedure i paragraf 4, skal løses mellem dig og denne anden part via domstol, voldgift eller anden procedure, der måtte være til rådighed.

6. Vores involvering i tvister

Vi vil ikke deltage på nogen måde i nogen tvist mellem dig og en anden part end os med hensyn til registrering og brug af dit domænenavn. Du må ikke angive os som part eller på anden måde inkludere os i en sådan proces. Såfremt vi angives som part i en sådan proces, forbeholder vi os ret til at benytte enhver form for forsvar, vi skønner passende, og tage enhver anden nødvendig forholdsregel for at forsvare os.

7. Opretholdelse af status quo

Vi vil ikke annullere, overføre, aktivere, deaktivere eller på anden måde ændre status for nogen registrering af domænenavn under betingelserne i denne politik, undtaget som beskrevet i paragraf 3 herover.

8. Overførsler under en tvist

Overdragelse af et domænenavn til en ny ejer

Du må ikke overdrage din domæneregistrering til en anden ejer (i) under en igangværende administrativ proces rejst i henhold til paragraf 4 eller i en periode på femten (15) hverdage (som efterlevet på vores primære forretningssteds geografiske beliggenhed) efter afslutningen af en sådan proces, eller (ii) under en igangværende domstolsproces eller voldgift vedrørende dit domænenavn, medmindre den part, overdragelsen af domæneregistreringen sker til, samtykker skriftligt i at være bundet af afgørelsen fra domstolen eller voldgiften. Vi forbeholder os ret til at annullere enhver overdragelse af en domæneregistrering til en anden ejer, der er sket under overtrædelse af denne underparagraf.

Ændring af registrator

Du må ikke overdrage din domæneregistrering til en anden registrator under en igangværende klagenævnssag i henhold til paragraf 4 eller i et tidsrum på femten (15) hverdage (som efterlevet på vores primære forretningssteds geografiske beliggenhed) efter afslutningen af en sådan sag. Du må overdrage administrationen af din domæneregistrering til en anden registrator under en igangværende retssag eller voldgift, såfremt det domænenavn, du har registreret hos os, fortsat vil være genstand for den sag, der er rejst mod dig i henhold til bestemmelserne i denne politik. Hvis du overdrager en domæneregistrering til os under en igangværende retssag eller voldgift, vil en sådan tvist fortsat være underlagt politikken for domænetvister hos den registrator, domæneregistreringen er overdraget fra.

9. Ændringer af politik

Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre denne Politik med tilladelse fra ICANN. Vi bringer vores reviderede politik på denne hjemmeside, senest tredive (30) kalenderdage inden den træder i kraft. Medmindre denne politik allerede er blevet påberåbt gennem indgivelse af en klage til en leverandør, i hvilket fald den version af politikken, der var gældende på påberåbelsestidspunktet, vil gælde for dig, indtil tvisten er afgjort, vil alle ændringer være bindende for dig i forbindelse med enhver tvist om domæneregistrering, uanset om tvisten er opstået før, på eller efter den dato, vores ændring træder i kraft. Hvis du fremsætter indsigelse mod en ændring i politikken, er vores eneste retsmiddel at annullere din domæneregistrering hos os, under den forudsætning, at du ikke vil være berettiget til refusion af eventuelle gebyrer, du har betalt til os. Den reviderede Politik vil gælde, indtil du annullerer din domæneregistrering.