GoDaddy

Aftale om e-mailarkivering

Sidst revideret: 7. juni 2017

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne e-mailarkiveringsaftale (denne "Aftale") er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept.  Denne aftale angiver betingelserne og vilkårene for din brug af GoDaddys e-mailarkiveringstjenester ("E-mailarkivering" eller "Tjenesterne").

Din elektroniske accept af aftalen bekræfter, at du har læst, forstår, anerkender og accepterer at være bundet af aftalen samt (i) GoDaddys aftale om universelle servicebetingelser og (ii) enhver planbegrænsning, produktansvarsfraskrivelse eller andre begrænsninger, der præsenteres på startsiden for e-mailarkivering på GoDaddys hjemmeside (denne "Side"), hvoraf både (i) og (ii) er medtaget heri som reference.    

Stedordene "vi", "os" eller "vores" henviser til GoDaddy.  Ordene "du", "din", "bruger" eller "kunde" refererer til ethvert individ eller juridisk person, som accepterer denne aftale og/eller bruger tjenesterne.  Medmindre på anden vis specifikt angivet i denne aftale, skal intet i denne aftale anses for at tildele nogen tredjepart rettigheder eller goder.

Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy, udelukkende ud fra eget skøn, til enhver tid kan ændre eller tilpasse denne aftale og enhver politik eller aftale, som er medtaget heri, og at sådanne ændringer eller tilpasninger træder i kraft øjeblikkeligt, efter de er postet på dette website, og at (ii) din brug af dette website eller tjenesterne fundet på dette website efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som indikeret ved sidste revisionsdato øverst på denne side), skal konstituere din accept af denne aftale som sidst revideret.  Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som sidst revideret, skal du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) dette website eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside.  Derudover kan GoDaddy lejlighedsvist underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail.  Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne på din kundekonto ("Kundekonto"), herunder din e-mail-adresse, opdateret.  GoDaddy påtager sig intet ansvar for din manglende modtagelse af en e-mailmeddelelser, hvis en sådan fejl skyldes en unøjagtig eller forældet e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

GoDaddys e-mailarkivering er en onlinetjeneste til e-mailarkivering, som giver dig mulighed for at gemme og hente dine e-mails. Hvis du ønsker at overføre eksisterende e-maildata til den onlinetjeneste til e-mailarkivering, som blev oprettet, inden du indgik denne aftale ("Legacy Data"), udbyder GoDaddy e-mail indtagelsestjenester for ældre data fra sag til sag. 

Underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale, i det omfang API'er (herunder enhver dataindsamlingsagent) eller anden software (samlet kaldet "Software") leveres til dig i forbindelse med tjenesterne, og underlagt betaling af alle servicegebyrer som følge heraf, giver GoDaddy dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-overførbar og ikke-underlicenserbar begrænset ret og licens i løbet af denne aftale til at downloade, installere og bruge softwaren, herunder eventuelle opdateringer og/eller ændringer deraf ("Opdateringer") og enhver ledsagende dokumentation udelukkende i forbindelse med de gældende tjenester og kun for autoriserede slutbrugere.  Brugeren er alene ansvarlig for installation og brug af softwaren, og GoDaddy har ingen forpligtelse eller ansvar med hensyn hertil. Du skal overholde alle gældende love og bestemmelser, når du bruger og tilgår tjenesterne. 

GoDaddy forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde enhver funktion eller funktionalitet af tjenestene, helt eller delvist, til enhver tid.  Brugeren forstår, at tjenesten kan være utilgængelig til tider på grund af regelmæssigt planlagt vedligeholdelse. GoDaddy skal bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at planlægge denne vedligeholdelse, så den finder sted om natten, i weekender eller lavsæson perioder. 

GoDaddy kan regelmæssigt (men er ikke forpligtet til at) udgive opdateringer, som skal installeres af licenstageren for fortsat at kunne bruge softwaren og gældende tjenester.  For klarhedens skyld skal alle opdateringer indgå i definitionen af "Software" under Vilkårene.

3. INTELLEKTUEL EJENDOM

Undtaget udtrykkeligt angivne rettigheder og licenser, som er tilskrevet herunder, forbeholder GoDaddy og/eller dennes leverandører sig alle rettigheder, titler og interesser i og til tjenesterne og softwaren.  Bruger anerkender at tjenesterne og softwaren, og deres respektive opbygning, organisation og kildekode udgør værdifulde forretningshemmeligheder, som tilhører GoDaddy og/eller dennes leverandører.  Undtaget som udtrykkeligt tilladt indvilliger bruger i at bruger ikke vil, og ikke vil tillade nogen tredjepart (i) ændrer, tilpasser, modificerer, oversætter eller skaber afledte værker af tjenesterne, softwaren eller dokumenterne, (ii) indarbejder tjenesterne eller softwaren i andet software, (iii) videresælger eller eksporterer, undtaget som tilladt heri, sælger, leverer til brug af serviceagentur, udliciterer, udlejer, låner eller på anden vis overfører tjeneste, software eller dokumentation til nogen tredjepart, (iv) reverse engineer (omvendt konstruktion), dekompilere, adskiller eller på anden måde forsøger at tilgå kildekode for tjeneste eller software, (v) fjerne eller ændre nogen ophavsret-beskeder eller andre beskeder indeholde i tjeneste eller software eller (vi) på anden måde bruge eller kopiere tjeneste eller software, undtaget som udtrykkeligt tilladt.  Uden at begrænse ovenstående, vil alle brugsrestriktioner gældende for tjeneste og software, som er angivet i dette afsnit, gælde for enhver tjeneste eller software som leveres til GoDaddy af dennes leverandører.

GoDaddy og/eller dennes leverandører garanterer ikke, og bruger anerkender, at denne ikke har nogle rettigheder, licens eller interesse i nogen af de patenter, ophavsret, varemærker eller forretningshemmeligheder, som er i brug eller beslaglagt nu eller i fremtiden af GoDaddy eller dennes leverandører.  Alle gældende rettigheder til sådanne patenter, ophavsretter, varemærker og forretningshemmeligheder er og vil til stadighed alene være ejet af GoDaddy eller dennes leverandører.  Ingen titel eller ejerskab over immaterielle ejendomme, der er indeholdt i tjeneste, software eller nogen del af tjenesten eller softwaren, såvel som alle forbedringer, opdateringer, ændringer, lokale versioner eller nogen afledninger af tjeneste eller software, og alle immaterielle ejendomme og ejendomsrettigheder heri, skal forblive GoDaddys eller dennes leverandørers ejendom.  Bruger må ikke slette eller ændre nogen af GoDaddys eller GoDaddys leverandørvaremærker, varemærker eller andre logo, som er tilføjet tjeneste eller software eller tilhørende dokumenter.  Bruger skal straks informere GoDaddy om ethvert krav angående licensen eller brug af tjeneste eller software eller om noget påstået krav angående ejendomsrettighedskrænkelse.

4. BRUG AF OPLYSNINGER

Alle tekniske og forretningsmæssige oplysninger (oplysninger) der bliver givet til bruger i forbindelse med nærværende aftale er GoDaddys og dennes leverandørers ejendom og (i) må kun bruges af bruger i forbindelse med tjenesterne eller den software, der blev leveret underlagt nærværende aftale, (ii) må ikke reproduceres eller kopieres i helhed eller delvist, undtaget som nødvendigt for at bruge som tilladt under aftalen og (iii) skal returneres eller destrueres, sammen med enhver kopi, når der ikke længere er brug for denne eller brugen ikke længere er tilladt. 

5. BRUG AF TJENESTER

 • Du er alene ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden og sikkerheden af dine loginoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, dine adgangsnumre, adgangskoder, sikkerhedsspørgsmål og -svar, kontonumre, loginoplysninger og andre sikkerheds- eller adgangsoplysninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller beskadigelse i forbindelse med manglende beskyttelse af dine loginoplysninger.
 • Du forstår og accepterer, at du bruger tjenesterne på egen risiko.
 • Du forstår og accepterer, at tjenesterne leveres, SOM DE ER OG FOREFINDES og SOM TILGÆNGELIGE.
 • Du forstår og accepterer, at vi ikke giver garanti for, at tjenesterne:         I. altid er tilgængelige.         II.  ikke indeholder fejl eller andre defekter. Vi vil gøre vores bedste for at rette fejl i takt med at de bliver identificeret, men vi kan ikke garantere, at softwaren kører perfekt.         III. er 100 % sikre.
 • Når du sender os oplysninger, data, adgangskoder eller andet indhold, giver du dette indhold i licens til GoDaddy og dennes tredjepartstjenesteleverandører, så det er muligt for dem at levere tjenesterne til dig.
 • Du giver i licens til GoDaddy og dennes tjenesteudbydere, alle oplysninger, data, adgangskoder, materialer eller andet indhold (samlet "Indhold"), som du stiller til rådighed via eller på tjenesten. Vi kan anvende, vise, udsende og oprette nyt materiale, hvor vi benytter sådant indhold, for at levere tjenesten til dig. Ved at levere indhold accepterer eller lover du automatisk, at ejeren af sådant indhold udtrykkeligt har accepteret, uden nogen særskilt tidsbegrænsning og uden betaling af nogen gebyrer, at vi kan bruge indholdet til ovennævnte formål.
 • Du bekræfter hermed, at du er den retmæssige ejer af indholdet, og at du har bemyndigelse til at udnævne, og herved udtrykkeligt udnævner, os eller vores tredjepartsleverandører til at være din mandatar, med begrænset fuldmagt til at få adgang til og hente dit indhold på dine vegne. Du må ikke bruge tjenesterne til nogen ulovlige eller uautoriserede formål. Du må ikke, under brug af tjenesterne, overtræde nogen love inden for din jurisdiktion (inklusive, men ikke begrænset til, love om ophavsret).

6. PRISER OG ÆNDRINGER I TJENESTERNE

 • GoDaddy forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller annullere, midlertidigt eller permanent, tjenesterne (eller en hvilken som helst del heraf) med eller uden varsel.
 • Vi kan når som helst vælge at ændre priserne for tjenesterne.
 • Vi fornyr automatisk dine månedlige eller årlige tjenester til de på det tidspunkt gældende priser, medmindre du annullerer tjenesterne i nærværende aftale.
 • Vi har ikke noget erstatningsansvar over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, frakendelse eller ophør af tjenesterne.

7. BRUGERINITIERET ANNULLERING AF TJENESTERNE

Du forstår og accepterer, at når du annullerer din konto, så har du ikke længere adgang til dit indhold, og at det kan blive fjernet permanent fra tjenesterne.

Yderligere forstår og accepterer du, at det er dit ansvar at eksportere, kopiere eller på anden vis indsamle eventuelt ønsket indhold fra tjenesten, inden kontoen annulleres.

8. E-MAIL-MEDDELELSER OG -BESKEDER

Vi vil fra tid til anden sende dig e-mails, inklusive, men ikke begrænset til, automatiske beskeder, vedligeholdesesbeskeder, nyhedsbreve, spøgeskemaer, supportvarsler og valgfrie kontorelaterede beskeder.

Hvis din e-mailadresse ændrer sig, er du ansvarlig for at informere os om ændringen for at sikre, at vi kan levere disse meddelelser til dig på en effektiv måde.

Nogle af de valgfrie kontorelaterede beskeder er som standard aktiveret som en del af tjenesten. Vi kan introducere nye beskeder eller ophøre med at sende visse beskeder efter vores eget skøn alene.

9. SKADESLØSHOLDELSE

Bruger skal forsvare, kompenser og skadesløsholde GoDaddy go dennes leverandører og serviceudbydere fra og mod alle ansvar, krav, søgsmål, skader og omkostninger (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatgebyrer) der har oprindelse i (i) brugers brug af tjenesterne eller softwaren, (ii) brugers manglende overholdelse af gældende love, regler og/eller regulativer angående tjenesterne eller softwaren, (iii) brugers manglende overholdelse af betingelserne og vilkårene i nærværende aftale eller (iv) enhver forsømmende eller udeblivende handling fra brugers side.  

10. GARANTIFRASKRIVELSER

BRUGER ANERKENDER, AT INGEN REFUSIONER ER GÆLDENDE ELLER FORFALDNE TIL BRUGER HVAD ANGÅR NOGEN TJEJESTER ELLER SOFTWARE.  TJENESTERNE OG SOFTWAREN LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES OG SOM TILGÆNGELIG OG GoDaddy ELLER DENNES LEVERANDØR FRASKRIVER SIG ALLE OG ENHVER ANDRE GARANTIER, DESUAGTET OM DISSE ER ANGIVET, ANTYDEDE ELLER LOVBEFALEDE, HVAD ANGÅR SALGBARHED, ANVENDELIG TIL ET SPECIELT FORMÅL, TITEL, IKKE-KRÆNKELSE ELLER NOGEN GARANTIER SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED ANGÅENDE FORHANDLING, BRUGS ELLER KOMMERCIELLE PRAKSISSER.  GoDaddy GARANTERER IKKE AT TJENESTERNE ALTID ER TILGÆNGELIGE OG AT DISSE IKKE INDEHOLDER FEJL. GoDaddy og dennes leverandører er ikke ansvarlige for nogen tab af data eller for data- eller sikkerhedskrænkelser. 

Bruger har taget denne fraskrivelse af garantier i betragtning, før bruger besluttede at erhverve sig ret eller licens til at bruge tjenesterne eller softwaren, som passende, og accepterer sådanne fraskrivelser som værende fair og rimelige i betragtning af nærværende aftales betingelser, inklusive tjenestegebyrer, set som helhed.

11. RET TIL AUDIT

GoDaddy forbeholder sig retten til at revidere (mindst en gang om året) det samlede antal postkasser, som brugeren arkiverer under hele aftalens løbetid.  I tilfælde af at det samlede antal postkasser i arkivet overstiger antallet af licenserede postkasser, vil GoDaddy fakturere brugeren for forskellen.

12. ANDRE GoDaddy PRODUKTER OG TJENESTER

Hvis du køber e-mailarkivering, vil din elektroniske accept af nærværende aftale anses som bekræftelse på at du har læst, du forstår, anerkender og er enig i at være underlagt nærværende aftale, sammen med aftaler på produktniveau for ethvert andet produkt eller enhver anden tjeneste, som GoDaddy leverer, inklusive e-mailarkivering hvis relevant.

13. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri.  Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

14. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser.  I tilfælde af en konflikt mellem bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i aftalen om generelle servicevilkår, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.