GoDaddy

AFTALE OM DOMÆNEMÆGLERTJENESTE

Sidst revideret: 21-04-2020

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne aftale om domænemæglertjeneste (aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept.  Denne aftale anfører betingelserne og vilkårene for din brug af GoDaddys domænemæglertjeneste (domænemæglertjeneste eller tjenester). 

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, godkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri via reference.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale.  Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de sendes til GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside).  Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller tilpasninger ved at opslå dem på denne hjemmeside og (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret.  Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside.  Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail.  Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering skyldes en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Tjenesterne tilvejebringes for at lette køb af domænenavne, der aktuelt er registreret. GoDaddy leverer en metode og en transaktionsproces og vil opkræve en angivet provision for hver fuldført transaktion. GoDaddy er ikke en deponeringsagent. Som følge heraf garanterer GoDaddy ikke kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af mange af domænenavnene. En sælger kan vælge at trække sig fra forhandlingerne til enhver tid uden straf, dog ikke når der er aftalt et salg, hvormed forhandlingsprocessen anses for at være gennemført.

I disse transaktioner agerer GoDaddy som transaktionsfacilitator for at hjælpe dig med at købe og sælge domænenavne. GoDaddy vil ikke bruge dine midler til sine driftsomkostninger eller til noget andet virksomhedsformål og vil ikke frivilligt gøre midler tilgængelige for sine kreditorer i tilfælde af konkurs eller til noget andet formål. Du anerkender, at GoDaddy ikke er en bank, og at tjenesten er til behandling af betaling og ikke en banktjeneste. Du anerkender derudover, at GoDaddy ikke fungerer som administrator, formynder eller depotindehaver med hensyn til dine midler.

I alle transaktioner, hvor domænenavnet er registreret til GoDaddy, kan domænenavne, der er købt gennem tjenesten, ikke overføres fra GoDaddy til en anden registrator i en periode på tres (60) dage efter datoen for ændring af ejerskab.

**Tilgængelighed af tjenester **

I henhold til betingelserne og vilkårene i denne aftale og hver af GoDaddys politikker og procedurer, skal GoDaddy bruge forretningsmæssigt rimelige tiltag til at prøve at levere (A) visse dele af tjenesterne i henhold til et skema på fireogtyve (24) timer per dag og syv (7) dage om ugen så længe denne aftale er gyldig og (B) andre dele af tjenesten, inklusive men ikke begrænset til, domænemæglerens normale forretningsåbningstider. Du anerkender og accepterer, at tjenesterne fra tid til anden vil være utilgængelige eller ude af drift af forskellige årsager, herunder, uden begrænsning: (i) udstyrsfejl, (ii) periodevis vedligeholdelsesprocedurer eller reparationer, som GoDaddy udfører fra tid til anden eller (iii) af årsager, der er uden for GoDaddys rimelige kontrol, eller som ikke med rimelighed kan forudses af GoDaddy, herunder, uden begrænsning, afbrydelser eller fejl i telekommunikation eller digitale transmissionslinks, skadelige netværksangreb, netværksoverbelastning eller andre fejl. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy ikke har nogen form for kontrol over tilgængeligheden af tjenesterne på en kontinuerlig og uafbrudt basis.

3. DINE FORPLIGTELSER

Du accepterer, at du gennem processen udfylder alle formularer og anmodninger om oplysninger fra GoDaddy grundigt, præcist og ærligt. Du accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for falske eller misvisende oplysninger, du angiver, enten forsætligt eller utilsigtet.

Du accepterer at underrette GoDaddy indenfor fem (5) arbejdsdage, såfremt der er ændringer i nogle af de oplysninger, du har angivet. Det er dit ansvar at holde disse oplysninger opdaterede og nøjagtige. Såfremt du, uanset årsagen, undlader at tilvejebringe nøjagtige og pålidelige oplysninger til GoDaddy, anses dette for et væsentligt brud på nærværende aftale. Hvis du ikke, af hvilken som helst årsag, svarer på henvendelser fra GoDaddy indenfor fem (5) arbejdsdage, for at afgøre gyldigheden af oplysninger angivet af dig, anses det også som en væsentlig overtrædelse af nærværende aftale.

Når køber og sælger indgår en aftale om en pris for et domæne/domæner, er begge forpligtet til at gennemføre transaktionen. Både køber og sælger giver udtrykkeligt GoDaddy tilladelse til og anvisninger om at agere som deres designerede agent med henblik på at overfør domænet/domænerne.

Køb af domænenavne

Som køber er du forpligtet til at deponere denne gensidigt aftalte pris og køberens mæglersalær, som fastsat af GoDaddy, så snart det er praktisk muligt efter du og sælgeren har indgået en aftale, men i intet tilfælde senere end fem (5) arbejdsdage efter du og sælgeren har aftalt en pris. Når du sender en betaling, tilbageholder GoDaddy disse midler i en foreskrevet tidsperiode baseret på typen af transaktion, hvorefter GoDaddy frigiver midlerne til sælgeren. Køber vil på intet tidspunkt være i stand til at trække disse midler tilbage eller sende midlerne til en anden modtager, medmindre den første transaktion annulleres. Såfremt sælger afviser betalingen, returneres midlerne til køber. Du accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for kontraktbrud baseret på sælgers manglende accept af den førnævnte gensidigt aftalte salgspris. Såfremt du og sælger ikke når frem til en aftale om en salgspris, returnerer GoDaddy alle midler, som GoDaddy har i deres besiddelse til køb af domænet, til dig, så hurtigt som det kommercielt er muligt.

Køber anerkender og accepterer, at GoDaddy i intet tilfælde yder refusion for det startgebyr, som køber skal betale for at bruge tjenesten.

4. GoDaddys rettigheder

Ud over alle og enhver rettighed som GoDaddy forbeholder sig i denne aftale, så forbeholder GoDaddy sig specifikt retten til, efter eget valg at:

 1. Ændre sine priser ved meddelelse via e-mail;
 2. Forhindre, annullere, opsige, suspendere, låse eller ændre adgang til dine tjenester, hvis du foretager uopfordrede, e-mail med fortjenesteøjemed (dvs. spam, at sende e-mails til abonnenter der ikke har "tilmeldt sig"); illegal adgang til andre computere eller netværk (dvs. hacking); distribution af internetvirusser eller lignende ødelæggende aktiviteter, manglende betaling af gebyrer; aktiviteter med det formål at bagtale, genere, såre, misbruge, true, bagvaske eller chikanere tredjeparter; aktiviteter forbudt ved amerikansk lov, og/eller lande/territorier hvor du driver virksomhed; aktiviteter med det formål at opfordre til andres ulovlige opførsel, så som racistiske handlinger, terrorisme, udnyttelse af børn eller nogen som helst aktivitet, der har relation til spredning af materiale med seksuelt misbrug af børn; aktiviteter der er uretfærdige, vulgære, uanstændige, invaderer privatlivets fred for tredjeparter, racistiske, etniske eller på anden måde stødende; aktiviteter der har til formål at skade mindreårige på nogen måde, og andre aktiviteter, både lovlige og ulovlige, som GoDaddy beslutter, efter eget valg, at være skadelige til dets kunder, drift eller omdømme;
 3. Forhindre, annullere, opsige, suspendere, låse eller ændre adgang til dine tjenester, hvis din brug af tjenesterne resulterer i, eller er genstand for, søgsmål eller trussel om søgsmål mod GoDaddy eller nogen af deres datterselskaber eller partnere, uden hensyn til om sådant søgsmål eller trussel om søgsmål i sidste ende bliver dømt til ikke at være gyldigt og
 4. Forhindre, annullere, opsige, suspendere, låse eller ændre adgang til dine tjenester, hvis du ikke har tilgået eller logget ind i halvfems (90) dage.

GoDaddy er ikke forpligtet til at overvåge tjenesterne men forbeholder sig retten til at gøre dette. GoDaddy forbeholder sig retten til at redigere beskrivelser for og kommentarer til opslag. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy har ret til at offentliggøre visse oplysninger i forbindelse med salg eller køb af domæner på hjemmesiden, inklusive, men ikke begrænset til, (a) navnet på det domænenavn, der sælges eller købes, (b) salgs- eller købspris for det domænenavn, der sælges eller købes og (c) oplysninger i relation til tidspunktet for købet eller salget.

5. RETSMIDLER OG ANNULLERINGSRET

Uden begrænsning af andre retsmidler, hvis:

 1. Du overtræder denne aftale eller ethvert dokument, der er medtaget som reference,
 2. GoDaddy afgør om dine handlinger kan udgøre en risiko for GoDaddy eller dets mellemmer eller
 3. GoDaddy afgør, om din anvendelse af tjenesterne krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller juridiske rettigheder.

GoDaddy kan med øjeblikkelig virkning:

 • advare sine medlemmer om dine handlinger,
 • sætte alle verserende transaktioner associeret med din(e) konto/konti på pause,
 • Begrænse finansieringskilder og betalinger.
 • begrænse din adgang til din(e) konto/konti eller til enhver funktionalitet på din(e) konto/konti eller
 • suspendere eller lukke din(e) konto/konti på ubestemt tid og nægte at stille vores tjenester til rådighed for dig.

Derudover forbeholder GoDaddy sig retten til at tilbageholde midler udover normale distributionsrammer i forbindelse med transaktioner, der findes mistænkelige eller til konto(konti), hvorpå der foregår transaktioner med meget store beløb, for at sikre integriteten af beløbene. Hvis GoDaddy lukker din konto, bliver du informeret herom af GoDaddy, og du får tilbagebetalt alle ubegrænsede og udestående midler på din konto.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri.  Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

7. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser.  I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.