GoDaddy

AFTALE OM GENERELLE SERVICEBETINGELSER

Sidst revideret: 10-03-2020

LÆS DISSE UNIVERSELLE VILKÅR I TJENESTEAFTALEN OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG BEFØJELSER.


1. OVERSIGT

Denne aftale om generelle servicebetingelser (aftale) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og er effektiv fra den dato, du bruger denne hjemmeside (hjemmeside) eller datoen for elektronisk accept. Denne aftale fremsætter de generelle betingelser og vilkår for din brug af hjemmesiden og produkterne og tjenesterne købt eller skaffet adgang til gennem denne hjemmeside (individuelt og kollektivt tjenesterne). Serviceaftalen og yderligere politikker gælder for bestemte tjenester og er i tillæg til (ikke i stedet for) denne aftale. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem en serviceaftales bestemmelser og bestemmelserne i nærværende aftale om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i den pågældende serviceaftale være afgørende.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Udtrykkene du, din, De, Deres, bruger eller kunde henviser til enhver enkeltperson eller enhed, der accepterer denne aftale, har adgang til din konto eller bruger tjenesterne. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.


2. ÆNDRING AF AFTALE, HJEMMESIDE ELLER TJENESTER

GoDaddy kan, efter eget og absolut skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret deri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de sendes til denne hjemmeside. Din brug af denne hjemmeside eller tjenesterne, efter at sådanne ændringer eller modifikationer er foretaget, betragtes som din accept af denne aftale som senest revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som den senest reviderede, må du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din kundekonto (konto) opdaterede. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt e-mailadresse. Derudover kan GoDaddy suspendere din brug af tjenesterne på grund af enhver krænkelse af nogen af bestemmelserne i denne aftale, som du forårsager. GoDaddy FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL NÅR SOM HELST AT MODIFICERE, ÆNDRE ELLER AFBRYDE DELE AF HJEMMESIDEN ELLER TJENESTER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, PRISER OG GEBYRER FOR SAMME.


3. BERETTIGELSE, BEMYNDIGELSE

Denne hjemmeside og tjenesterne er kun tilgængelige for personer eller kollektive enheder (brugere) som kan indgå bindende kontrakter ifølge den gældende lovgivning. Ved at bruge denne hjemmeside eller tjenesterne repræsenterer og garanterer du, at du er (i) mindst atten (18) år gammel, (ii) på andre måder anerkendt som værende i stand til at indgå i bindende kontrakter under gældende lov eller (iii) ikke er en person, som ikke har lov til at købe eller modtage tjenesterne ifølge amerikansk lovgivning eller anden gældende jurisdiktion.

Såfremt du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed, garanterer du, at du har juridisk autoritet til at tegne nævnte virksomhed med hensyn til betingelserne og vilkårene i denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene dig, din, bruger eller kunde henviser til nævnte virksomhed. Hvis GoDaddy, efter din elektroniske accept af denne aftale, konstaterer, at du ikke har den juridiske myndighed til at binde en sådan virksomhed, vil du være personligt ansvarlig for forpligtelserne i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, betalingsforpligtelserne. GoDaddy er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af at GoDaddys stoler på enhver instruktion, meddelelse, dokument eller kommunikation, som GoDaddy med rimelighed anser for at være ægte og som stammer fra en autoriseret repræsentant for din virksomhed. I tilfælde af begrundet mistanke om ægtheden af sådanne instruktioner, meddelelser, dokumenter eller kommunikation, forbeholder GoDaddy sig ret til (men forpligter sig ikke til) at kræve yderligere godkendelse fra dig. Du accepterer derudover at være bundet af betingelserne i denne aftale for transaktioner indgået af dig, enhver, der optræder som agent for dig og enhver, der bruger din konto eller tjenesterne, uanset om dette er godkendt af dig eller ej.


4. DIN KONTO


For at få adgang til visse funktioner på denne hjemmeside eller bruge visse tjenester, skal du oprette en konto. Du garanterer overfor GoDaddy, at alle oplysninger, du afgiver ved oprettelse af din konto, er nøjagtige, opdaterede og fuldstændige, og at du vil sørge for, at dine kontooplysninger er nøjagtige, opdaterede og fuldstændige. Såfremt GoDaddy har grund til at antage, at dine kontooplysninger er urigtige, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, forbeholder GoDaddy sig ret til alene efter eget skøn at suspendere eller ophæve din konto. Du alene er ansvarlig for den aktivitet, der opstår på din konto, uanset om denne er godkendt af dig eller ej, og du skal opbevare dine kontooplysninger på et sikkert sted, herunder, uden begrænsning, dit kundenummer/login, adgangskode, betalingsmetode(r) (som defineret herunder) og køber-PIN-kode. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler GoDaddy, at du ændrer din adgangskode og din køber-PIN-kode mindst én gang hver sjette (6) måned for hver konto. Du skal underrette GoDaddy straks angående enhver sikkerhedskrænkelse eller uautoriseret brug af din konto. GoDaddy er ikke ansvarlig for nogen tab, som du pådrager dig, på grund af uautoriseret brug af din konto. Du kan imidlertid være ansvarlig for ethvert tab, som GoDaddy eller andre pådrager sig i forhold til din konto, uanset om dette er forårsaget af dig, en autoriseret eller uautoriseret person.


5. GENERELLE ORDENSREGLER

Du anerkender og accepterer, at:

 1. din brug af denne hjemmeside og tjenesterne, herunder eventuelt indhold, du indsender, skal overholde denne aftale, enhver gældende serviceaftale eller -politik, der er gældende for dine tjenester, og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og bestemmelser.
 2. du må ikke indsamle eller udnytte (eller tillade en anden at indsamle eller udnytte) noget Brugerindhold (som defineret nedenfor) eller ikke-offentlige eller personligt identificerbare oplysninger om en anden Bruger eller person eller enhed uden deres udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.
 3. du vil ikke anvende dette hjemmeside eller tjenesterne på en måde (som bestemt af GoDaddy udelukkende ud fra deres skøn), som:
  • er ulovligt, eller fremmer eller opfordrer til ulovlig aktivitet
  • promoverer, opfordrer til eller tager del i børnepornografi eller udnyttelse af børn
  • fremmer, opfordrer til eller tager del i terrorisme, vold mod mennesker, dyr eller ejendom
  • promoverer, opfordrer til eller tager del i nogen form for spam eller anden uønsket masseforsendelse eller hacking eller cracking af computer eller netværk
  • overtræder Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 (Lov til beskyttelse af forbrugere ved onlinekøb af farmaceutiske midler) eller lignende lovgivning, eller promoverer, opfordrer til eller tager del i salg eller distribution af receptpligtig medicin uden gyldig recept
  • overtræder loven fra 2017 om bekæmpelse af seksuel menneskehandel eller lignende lovgivning, eller fremmer prostitution og/eller sexhandel
  • krænker en anden brugers eller anden persons eller enheds intellektuelle ejendomsrettigheder
  • krænker en anden brugers eller en anden persons eller enheds personlige oplysninger eller rettigheder, eller bryder tavshedspligt, som du er bundet af i forhold til en anden bruger eller anden person eller enhed
  • forstyrrer driften af denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på hjemmesiden
  • indeholder eller installerer virusser, orme, fejl, trojanske heste eller anden kode, andre filer eller programmer, der er designet til eller i stand til at afbryde, beskadige eller begrænse funktionaliteten af software eller hardware eller
  • indeholder usandt eller vildledende sprog eller ikke-underbyggede eller komparative krav vedrørende GoDaddy eller GoDaddys tjenester.
 4. du må ikke kopiere eller distribuere nogen del af denne hjemmeside eller tjenesterne i noget medie, med undtagelse af hvad der er udtrykkeligt godkendt af GoDaddy.
 5. du må ikke modificere eller ændre nogen del af denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på hjemmesiden eller nogen af dets relaterede teknologier.
 6. du vil ikke tilgå GoDaddy-indhold (som defineret nedenfor) eller brugerindhold gennem anden teknologi eller midler end gennem denne hjemmeside, eller som GoDaddy kan udpege.
 7. du accepterer at sikkerhedskopiere alt dit brugerindhold, så du kan få adgang til og bruge det, når det er nødvendigt. GoDaddy garanterer ikke at sikkerhedskopiere nogen konto eller noget brugerindhold, og du accepterer risikoen for tab af alt dit brugerindhold.
 8. du ikke videresælger eller udbyder tjenesterne til kommercielle formål, herunder enhver af GoDaddys relaterede teknologier, uden GoDaddys udtrykkelige forudgående, skriftlige samtykke.
 9. du accepterer ikke at omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre de sikkerhedsmæssige funktioner på denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside (inklusive uden begrænsninger de funktioner, som forhindrer eller begrænser kopiering af alt GoDaddy-indhold eller brugerindhold) eller tvinge begrænsninger på brugen af hjemmesiden eller de tjenester, som findes på denne hjemmeside, GoDaddy-indholdet eller brugerindholdet derpå.
 10. Du accepterer at fremvise myndighedsudstedt foto-ID og/eller myndighedsudstedt virksomheds-ID til verifikation af din identitet, når du bliver bedt om det.
 11. du er vidende om, at GoDaddy fra tid til anden kan ringe til dig angående din konto, og at, du, for så vidt angår formålet med enhver af disse opringninger. Du kan være underlagt optagelse af telefonsamtale og giver hermed tilladelse til samme, som lovligt under enhver gældende lov og vores restriktioner og forpligtelser herunder, inklusive, hvor lovligt, at optage sådanne samtaler i deres helhed, uanset om GoDaddy spørger om din tilladelse til at optage samtalen under ethvert sådan opkald. Derudover anerkender og accepterer du, at enhver optagelse/alle optagelser, i det videst mulige omfang loven tillader dette, kan fremlægges som bevis i enhver retssag, som GoDaddy er part i. Desuden indvilliger du, ved at oplyse dit telefon- eller mobilnummer, i at modtage marketingsopkald fra eller på foranledning af GoDaddy, der kan være initieret af et automatisk telefonopringningssystem og/eller en kunstig eller optaget stemme. Du forstår, at det at afgive samtykke, ikke er en betingelse for at købe noget produkt eller nogen service fra GoDaddy. På samme måde indvilliger du, ved at oplyse dit mobiltelefonnummer, i at modtage marketingsbeskeder via SMS fra, eller på foranledning af, GoDaddy, som muligvis bliver sendt fra et automatisk telefonopringningssystem. Du forstår, at det at afgive samtykke, ikke er en betingelse for at købe noget produkt eller nogen service fra GoDaddy. Gebyrer for beskeder og data kan være gældende.
 12. uden at begrænse nogen af de rettigheder, der er anført andetsteds i denne aftale, forbeholder GoDaddy sig udtrykkeligt retten til at nægte, annullere, opsige, suspendere eller begrænse fremtidig adgang til denne side eller enhver tjeneste (herunder, men ikke begrænset til, retten til at annullere eller overføre enhver domæneregistrering) for (i) enhver bruger, hvis konto eller tjenester tidligere er blevet opsagt eller suspenderet, uanset om det skyldes brud på denne eller nogen anden aftale eller nogen GoDaddy-politik, eller (ii) den der beskæftiger sig med eller har beskæftiget sig med upassende eller ulovlig aktivitet ved brug af denne side eller tjenester (som bestemt af GoDaddy efter eget skøn).


6. BESKYTTELSE AF DINE OPLYSNINGER

GoDaddy tilbyder dig visse hostede tjenester, der kan involvere indsendelse, indsamling og/eller brug af personligt identificerende eller identificerbare oplysninger om dig og dine egne kunder (dine oplysninger) i løbet af din brug af disse tjenester (omfattede tjenester). Dine oplysninger, med henblik på dette afsnit, udelukker ethvert brugerindhold. GoDaddys databehandlingsbilag (Data Processing Addendum, DPA), som hermed inkorporeres via reference og gælder for de omfattede tjenester, er beregnet til at give dig kontraktlig sikkerhed for, at vi har robuste mekanismer til at sikre overførsel af dine data, herunder overførsel af dine data fra EØS til de omfattede tjenester, og imødekommer kravet i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

I forbindelse med DPA’en og standardkontraktbestemmelserne, der er vedhæftet DPA’en (når og som relevant), betragtes du (og dine relevante datterselskaber) som registeransvarlig/dataeksportør, og din accept af servicevilkårene for dækning af de omfattede tjenester ved købstidspunktet for eventuelle omfattede tjenester vil også blive behandlet som din anerkendelse og accept af DPA’en og dennes bilag (herunder standardkontraktbestemmelserne og tilhørende bilag). Hvis du ønsker at udskrive, underskrive og returnere en fysisk kopi af DPA’en, bedes du sende en anmodning via e-mail til privacy@godaddy.com.

De omfattede tjenester, som er defineret i dette afsnit og i DPA’en, inkluderer hostede tjenester, der er underlagt betingelserne og vilkårene i de følgende aftaler: (1) Domæneregistrering, (2) E-mailmarkedsføringstjenester, (3) Hjemmesideprogram, (4) Hosting, (5) Online bogføring, (6) Webshop/Genvej til kassen og (7) Smartline.


7. BRUGERINDHOLD

Nogle af funktionerne på denne hjemmeside eller tjenesterne, der er hostet hos GoDaddy, kan tillade at brugere ser, opslår, offentliggør, deler, gemmer eller administrerer (a) ideer, meninger, anbefalinger eller råd via opslag i fora, indhold indsendt i forbindelse med en konkurrence, en produktanmeldelse eller -anbefaling eller fotos, der skal indarbejdes i en social medieevent eller ‑aktivitet (brugerindlæg) eller (b) litterært, artistisk, musikalsk eller andet indhold, inklusive men ikke begrænset til fotografier og videoer (sammen med brugerindlæg, brugerindhold). Alt indhold, der indsendes gennem din konto anses som brugerindhold. Ved at opslå eller udgive brugerindhold på denne hjemmeside eller via tjenesterne erklærer og garanterer du over for GoDaddy, at (i) du har alle nødvendige rettigheder til at distribuere brugerindhold via denne hjemmeside eller via tjenesterne, enten fordi du er forfatter til brugerindholdet, eller du har ret til at distribuere det, eller fordi du har de relevante distributionsrettigheder, licenser, samtykker og/eller tilladelser skriftligt til brugen, fra ejeren af ophavsretten eller anden ejer af brugerindholdet og (ii) brugerindholdet ikke krænker en tredjeparts rettigheder. Du er alene ansvarlig for alt dit brugerindhold, eller brugerindhold, der indsendes via din konto, og konsekvenserne af og kravene til at distribuere det.

Brugerindlæg. Du anerkender og accepterer, at dine brugerindlæg er helt frivillige, at de ikke indeholder fortroligt indhold eller forpligter GoDaddy til at behandle dine brugerindlæg som fortrolige eller hemmelige, at GoDaddy ikke har nogen forpligtelse, enten udtrykkeligt eller underforstået, til at udvikle eller bruge dine brugerindlæg, og at du ikke vil kræve kompensation for nogen forsætlig eller utilsigtet brug af dine brugerindlæg, og at GoDaddy kan arbejde på samme eller lignende indhold, måske allerede har viden om sådant indhold fra andre kilder, har et simpelt ønske om at udvikle dette (eller lignende) indhold alene eller kan have foretaget eller vil foretage andre handlinger.

GoDaddy ejer de eksklusive rettigheder (herunder alle immaterielle eller andre ejendomsrettigheder) til brugerindlæg, der anbringes på denne hjemmeside, og er berettiget til ubegrænset at bruge og formidle brugerindlæg, der anbringes på denne hjemmeside til et hvilket som helst formål, det være sig kommercielt eller andet, uden godkendelse fra eller kompensation til dig eller en anden person.

Brugerindhold andet end brugerindlæg. Ved at opslå brugerindhold eller udgive det på denne hjemmeside eller via tjenesterne giver du GoDaddy tilladelse til at bruge den immaterielle rettighed og anden form for ejendomsret til dit brugerindhold for at muliggøre inklusion og anvendelse af brugerindholdet på den måde, der var påtænkt for hjemmesiden og i denne aftale. Du giver herved GoDaddy en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, afgiftsfri, underlicenserbar (via flere niveauer) og overdragelig licens til at bruge, reproducere, distribuere, udarbejde afledte arbejder af, kombinere med andre arbejder, vise og udføre dit brugerindhold i forbindelse med denne hjemmeside, tjenesterne og GoDaddys (og GoDaddys associerede selskaber) virksomhed(er), herunder men ikke begrænset til, fremme og videredistribuere alle eller dele af denne hjemmeside i ethvert medieformat og via enhver mediekanal uden begrænsning af nogen art og uden betaling eller anden modydelse af nogen art eller tilladelse eller underretning til dig eller nogen tredjepart. Du tildeler desuden hver bruger af denne hjemmeside en ikke-eksklusiv licens til adgang til dit brugerindhold (med undtagelse af det brugerindhold, du angiver som værende privat eller beskyttet med adgangskode) via denne hjemmeside og til at bruge, reproducere, distribuere, udarbejde afledte arbejder af, kombinere med andre arbejder, vise og udføre dit brugerindhold som tilladt via funktionaliteten på denne hjemmeside og ifølge denne aftale. Ovenstående licenser, som er tildelt af dig til dit brugerindhold, ophører inden for en forretningsmæssig rimelig tid, efter du har fjernet eller slettet dit brugerindhold fra denne hjemmeside. Du er indforstået med og accepterer dog, at GoDaddy kan bevare (men ikke distribuere, vise eller oprette) serverkopier af dit brugerindhold, der er fjernet eller slettet. Ovenstående licenser, der er tildelt af dig til dit brugerindhold, er tidsubegrænsede og uigenkaldelige. Medmindre andet er angivet heri, må GoDaddy ikke gøre brug af noget brugerindhold, der er angivet som værende privat eller beskyttet med adgangskode af dig i forbindelse med promovering af denne hjemmeside eller GoDaddys (eller GoDaddys associerede selskaber) virksomhed(er). Hvis du har en hjemmeside eller andet indhold hostet af GoDaddy, skal du beholde alle dine ejerskaber eller licensrettigheder i Brugerindhold.


8. TILGÆNGELIGHED AF HJEMMESIDE/TJENESTER


Vi vil under nærværende aftales vilkår og betingelser samt vores øvrige politikker og bestemmelser gøre en kommercielt rimelig indsats for at stille denne hjemmeside og tjenesterne til rådighed fireogtyve (24) timer i døgnet, syv (7) dage om ugen. Du godkender og accepterer, at denne hjemmeside fra tid til anden ikke er tilgængeligt eller ude af drift af en eller anden årsag, herunder, men ikke begrænset til, fejlfunktion i udstyr, periodisk vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger, som vi foretager fra tid til anden, eller årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol, eller som ikke med rimelighed kunne forudsiges, herunder, men ikke begrænset til, afbrydelse eller fejl på telekommunikation eller digitale transmissionsforbindelser, fjendtlige netværksangreb, netværksoverbelastninger eller andre fejl. Du godkender og accepterer, at vi ikke har nogen kontrol over tilgængeligheden af denne hjemmeside eller tjenesten på en kontinuerlig eller uafbrudt basis, og at vi ikke påtager os noget erstatningsansvar i forhold til dig eller en anden part med hensyn dertil.


9. GRATIS PRODUKT-KREDITTER

Hvis du får tildelt en produktkredit (kredit), uanset om denne er beregnet til indfrielse ved køb af et specifikt produkt eller gratis ved køb af et andet produkt (købt produkt), anerkender og bekræfter du, at kreditten kun er gyldig i et (1) år, kun er tilgængelig ved gyldigt køb og kan blive annulleret i tilfælde af at det købte produkt er slettet, annulleret, overført eller ikke fornyet. Kreditten vil udløbe et (1) år fra datoen for købet af det købte produkt, hvis kreditten ikke er blevet indløst. Såfremt kreditten indløses, vil det gratis produkt automatisk blive fornyet til den aktuelt gældende fornyelsespris, når den første gratis periode på et år udløber. Såfremt du ønsker at annullere automatisk fornyelse for produktet, kan du gøre dette ved at gå til din konto eller ved at kontakte kundesupport. I det tilfælde at det produkt, du har købt, inkluderer et gratis domænenavn, vil den anførte pris for domænenavnet blive fratrukket refusionsbeløbet, hvis du annullerer det købte produkt. Den anførte pris for domænenavnet, der er opført på GoDaddys hjemmeside, er ikke kvalificeret for nogen kampagnetilbud, rabat eller andre reduktioner af prisen. For kredit-problemer, der angår gratis produkt ved køb af andet produkt, anerkender og bekræfter du, at vi kan bytte din kredit for et tilsvarende produkt efter eget skøn.


10. OVERVÅGNING AF INDHOLD; POLITIK FOR OPHØR AF KONTO


GoDaddy udfører generelt ikke forhåndskontrol af brugerindhold (uanset om det findes som indlæg på en hjemmeside, der hostes af GoDaddy, eller er sendt til denne hjemmeside). GoDaddy forbeholder sig imidlertid retten til (men er ikke forpligtet til) at gøre det og afgøre, om dele af brugerindholdet er relevant og/eller overholder denne aftale. GoDaddy kan fjerne enhver del af brugerindholdet (uafhængig af om det er sendt til en hjemmeside hostet af GoDaddy eller opslået på denne hjemmeside) og/eller opsige en brugers adgang til denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på denne hjemmeside, eller mulighed for at opslå eller udgive materiale, der overtræder denne aftale, eller på anden måde overtræder denne aftale (som bestemt af GoDaddy efter eget absolutte valg), til enhver tid og uden forudgående varsel. GoDaddy kan også annullere en brugers adgang til denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på denne hjemmeside, hvis GoDaddy har grund til at tro, at brugeren er en vaneforbryder. Hvis GoDaddy ophæver din adgang til denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på denne hjemmeside, kan GoDaddy efter eget valg fjerne og tilintetgøre alle data og filer, du har gemt på serverne.


11. AFBRUDTE TJENESTER, POLITIK ANGÅENDE OPHØR

GoDaddy forbeholder sig retten til at opholde med at tilbyde eller levere enhver tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt, af enhver eller ingen årsag, og uden forudgående besked herom. Selvom GoDaddy bestræber sig på at levere maksimal levetid for alle deres tjenester, er der tidspunkter, hvor tjenester, vi tilbyder, ophører eller ikke længere er levedygtig (End-of-Life, EOL). Hvis dette er tilfældet, vil produktet eller tjenesten ikke længere på nogen måde være understøttet af GoDaddy fra og med EOL-datoen.

Meddelelse og overførsel. I tilfælde af at en tjeneste, som vi tilbyder, har nået eller vil nå EOL, vil vi bestræbe os på at meddele dig herom mindst 30 dage før EOL-datoen. Det er dit ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler til at erstatte tjenesten ved at migrere til en ny tjeneste før EOL-datoen, eller helt at høre op med at være afhængig af denne tjeneste før EOL- datoen. I begge tilfælde vil GoDaddy enten tilbyde dig en tilsvarende tjeneste, som du kan migrere til i den resterende købsperiode, en butikskredit beregnet på den resterende købsperiode eller en refusion beregnet på den resterende købsperiode, hvilket helt og alene er GoDaddys valg og beslutning. GoDaddy kan, med eller uden varsel, overføre dig til den nyeste version af tjenesten, hvis den er tilgængelig. Du accepterer, at påtage dig det fulde ansvar for alle tab eller skader forårsaget af en sådan overførsel.

Intet ansvar. GoDaddy har intet ansvar over for dig eller en mulig tredjepart med hensyn til ændringer, suspensioner eller ophør af enhver tjeneste vi måtte udbyde eller formidle adgang til.


12. BETATJENESTER


Fra tid til anden kan GoDaddy tilbyde nye tjenester (begrænsede preview-tjenester eller nye funktioner til eksisterende tjenester) i en prælanceringsversion. Nye tjenester, nye funktioner til eksisterende tjenester eller begrænsede preview-tjenester betegnes, individuelt og kollektivt, som betatjenester. Hvis du vælger at bruge nogen af betatjenesterne, så er din brug af betatjenesterne underlagt de følgende betingelser og vilkår: (i) Du anerkender og accepterer, at betatjenesterne er prælanceringsversioner og muligvis ikke fungerer ordentligt; (ii) Du anerkender og accepterer, at din brug af betatjenesterne kan udsætte dig for en ualmindelig risiko for operationelle fejl; (iii) Betatjenesterne stilles til rådighed, som de er og forefindes, så vi anbefaler, at disse ikke anvendes i produktion eller missionskritiske miljøer; (iv) GoDaddy forbeholder sig retten til at tilpasse, ændre eller afbryde ethvert aspekt af betatjenesterne til enhver tid; (v) Kommercielt udgivne versioner af betatjenesterne kan ændres væsentligt, og programmer, der anvender eller kører med betatjenesterne, virker måske ikke med den kommercielt udgivne version eller efterfølgende versioner; (vi) GoDaddy kan begrænse kundesupporttiden dedikeret til at støtte betatjenester; (vii) Du anerkender og accepterer at give omgående feedback vedrørende din oplevelse af betatjenesterne i et format, som vi med rimelighed anmoder om, inklusive oplysninger nødvendige for at vi kan gentage de fejl eller problemer, du oplever. Du anerkender og accepterer, at vi kan bruge din feedback til ethvert formål, inklusive produktudviklingsformål. På vores forespørgsel sender du kommentarer til os, som vi kan anvende offentligt til presse- og marketingmaterialer. Enhver intellektuel ejendom iboende din feedback, eller som opstår af din brug af betatjenesterne, skal ejes udelukkende af GoDaddy. (viii) Du anerkender og accepterer, at alle oplysninger vedrørende din brug af betatjenesterne, inklusive din erfaring med og mening om betatjenesterne, er fortrolige og må ikke afsløres til en tredjepart eller bruges til andet formål end at give feedback til GoDaddy. (ix) Betatjenesterne leveres som de er og forefindes, som tilgængelige, og med alle fejl. Så vidt muligt ved lov, fraskriver GoDaddy sig samtlige garantier, lovmæssige, udtrykkelige eller underforståede i forhold til betatjenesterne, inklusive, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti af titel, salgbarhed, egnethed til et specifikt formål, og at det er ikke-krænkende.


13. GEBYRER OG BETALINGER

Du accepterer, at din betalingsmetode kan blive opkrævet af en af vores tilknyttede enheder. Hvis din betaling i løbet af et køb identificeres som blivende behandlet i USA, behandles din transaktion af GoDaddy.com, LLC. Hvis din betaling identificeres som blivende behandlet i Canada, behandles din transaktion af GoDaddy Domains Canada, Inc. Hvis din betaling identificeres som blivende behandlet i Storbritannien, behandles din transaktion af GoDaddy Europe, Ltd. Hvis din betaling identificeres som blivende behandlet i Indien, behandles din transaktion af GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Hvis din betaling i løbet af dit køb identificeres som blivende behandlet i et land, der ikke er angivet ovenfor, kan din transaktion blive behandlet af en enhed i det angivne land, der er tilknyttet vores lokale udbyder af betalingstjenester og vil være underlagt bestemmelserne i vores privatlivspolitik.

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUSIVE VILKÅR FOR AUTOMATISK FORNYELSE

Betalingen forfalder på bestillingstidspunktet. Kan ikke refunderes. Du indvilliger i at betale alle forfaldne beløb for tjenester på det tidspunkt, hvor du bestiller dem. Ingen beløb kan refunderes, medmindre andet er angivet i Refusionspolitik.

Prisændringer. GoDaddy forbeholder sig retten til når som helst at ændre sine priser og gebyrer. Sådanne ændringer vil blive meddelt online på denne hjemmeside og være gældende med øjeblikkelig virkning uden behov for yderligere varsel til dig. Hvis du har købt eller modtaget tjenester i en periode på måneder eller år, træder pris- eller gebyrændringer i kraft, når de relevante tjenester skal fornyes som beskrevet yderligere nedenfor.

Betalingstyper. Med undtagelse af, hvad der ikke er tilladt i henhold til en eventuel produktspecifik aftale, kan du betale for tjenester ved at benytte en af følgende betalingsmetoder: (i) gyldigt kreditkort, (ii) Good As Gold forudbetalt tjeneste (defineret nedenfor), (iii) elektronisk betaling fra din private- eller firmacheckkonto, alt efter hvad der er relevant (og som defineret nedenfor), (iv) PayPal, (v) international betalingsmulighed (som defineret nedenfor) eller (vi) med eventuel butikskredit (og som defineret nedenfor), som hver især er en betalingsmetode. Funktionen Hurtigkasse opkræver automatisk betaling for en bestilling for gældende tjenester fra standardbetalingsmetoden for hurtigkasse, specificeret i din konto. Bekræftelse af denne ordre vil blive sendt til den e-mailadresse, der er gemt i din konto. Din gemte betalingsmetode skal holdes opdateret, hvis du har aktive tjenester i din konto. Desuden accepterer du, at stedet, hvor dine betalinger bliver behandlet, kan variere afhængigt af hvilken betalingsmetode du har valgt, eventuelle ændringer eller opdateringer til dine betalingsmetoder eller baseret på den valuta, du har angivet i forbindelse med din betalingsmetode.

Refusioner udstedt. Du accepterer, at hvis der udstedes refusioner til din betalingsmetode, er GoDaddys udstedelse af en refusion kun en bekræftelse på, at GoDaddy har sendt din refusion til den betalingsmetode, der blev anvendt på tidspunktet for det oprindelige salg, og at GoDaddy har ingen kontrol over, hvornår refusionen bliver tilføjet din betalingsmetodes tilgængelige saldo. Du anerkender og accepterer desuden, at betalingsformidleren og/eller den individuelle udstedende bank, som er tilknyttet din betalingsmetode, fastsætter og regulerer tidsrummet for udstedelse af din refusion, og at dette tidsrum kan spænde fra fem (5) arbejdsdage til en fuld faktureringscyklus, eller længere.

Såfremt der udstedes en refusion til din betalingsmetode, og betalingsformidleren, behandleren af betalingen eller en individuel udstedende bank, der er knyttet til din betalingsmetode, har begrænsninger på refusioner, herunder, men ikke begrænset til, begrænsninger vedrørende timingen af refusionen eller antallet af tilladte refusioner, forbeholder GoDaddy sig retten til, efter sit eget absolutte skøn, at udstede refusionen enten (i) i form af butikskredit, eller (ii) via udstedelse af en GoDaddy-check, som vil blive sendt til din kontos registrerede postadresse, (iii) eller i nogle jurisdiktioner, som bankoverførsel, når betalingsformidleren ikke kan refundere tilbage til betalingsmetoden. GoDaddy har også ret til at tilbyde butikskredit til kunder, der søger refusion, selvom der ikke er nogen begrænsninger for refusioner pålagt af betalingsmetoden.

Månedlig faktureringsdato. Hvis du bliver faktureret månedligt, vil din månedlige faktureringsdag være baseret på datoen i den måned, hvor du købte tjenesterne, medmindre denne dato ligger efter den 28. i måneden, i hvilket tilfælde faktureringsdatoen vil være den 28. hver måned.

Vilkår for automatisk fornyelse. Med undtagelse af hvad der er påkrævet ved lov, opbevarer GoDaddy ingen papirkopier eller elektroniske kopier af fuldmagter, gældende kendelser eller instruktionsblanketter og/eller enhver underskrevet aftale, der angår din brug af vores automatiske fornyelsesservice, og vi kan derfor ikke levere sådanne dokumenter på anmodning herom. Du kan se eller ændre indstillingerne for automatisk fornyelse til enhver tid ved at logge ind på din GoDaddy-konto.

FOR AT SIKRE AT DU IKKE OPLEVER AFBRYDELSER ELLER TAB AF TJENESTER, TILBYDER DE FLESTE TJENESTER EN AUTOMATISK FORNYELSESMULIGHED. MED UNDTAGELSE AF GRUNDE BESKREVET HERUNDER I DETTE AFSNIT, FORNYS DEN AUTOMATISKE FORNYELSE FOR PÅGÆLDENDE TJENESTE EFTER UDLØBET AF DEN INDEVÆRENDE FORNYELSESPERIODE, SOM HAR SAMME LÆNGDE SOM DEN SENESTE TJENESTEPERIODE (MED UNDTAGELSE AF DOMÆNENAVNE, SOM FORNYES FOR DEN OPRINDELIGE TJENESTEPERIODE). HVIS DIN SENESTE TJENESTEPERIODE F.EKS. VAR FOR ÉT ÅR, VIL DIN FORNYELSESPERIODE TYPISK VÆRE FOR ÉT ÅR. HVIS FORNYELSEN MED DEN GEMTE BETALINGSMETODE MISLYKKEDES, KAN GoDaddy FORSØGE AT FORNY DEN PÅGÆLDENDE TJENESTE FOR EN PERIODE, DER ER KORTERE END DEN OPRINDELIGE ABONNEMENTSPERIODE, I DET OMFANG DETTE ER NØDVENTIGT, FOR AT TRANSAKTIONEN GÅR IGENNEM.

MEDMINDER DU SLÅR AUTOMATISK FORNYELSE FRA, VIL GoDaddy AUTOMATISK FORNY DEN PÅGÆLDENDE TJENESTE, NÅR TIDEN TIL FORNYELSE ER INDE, OG VIL OPKRÆVE BETALING FRA DEN BETALINGSMETODE, DER ER TILKNYTTET TJENESTEN/TJENESTERNE I DIN KONTO ELLER DIN/DINE ANGIVNE SEKUNDÆRE BETALINGMETODER, SOM GoDaddy HAR. VED AUTOMATISK FORNYELSE AF DINE TJENESTER VIL GoDaddy FØRST PRØVE AT OPKRÆVE BELØBET FRA DEN BETALINGSMETODE, DER ER TILKNYTTET TJENESTEN/TJENESTERNE I DIN KONTO. I DET TILFÆLDE AT GoDaddy IKKE KAN OPKRÆVE BELØBET FRA DENNE BETALINGSMETODE, VIL VI FORSØGE AT OPKRÆVE DE BETALINGSMETODER, DER ER ANVIST SOM "RESERVE" I DIN KONTO. FORNYELSER BLIVER OPKRÆVET MED GoDaddyS PÅ DET TIDSPUNKT AKTUELLE GEBYRER, SOM DU ACCEPTERER OG ER INDFORSTÅET MED, AT DE MÅSKE ER STØRRE ELLER MINDRE END GEBYRERNE FOR DEN OPRINDELIGE TJENESTEPERIODE. HVIS DU VIL SE DE FORNYELSESINDSTILLINGER, DER GÆLDER FOR DIG OG DINE TJENESTER, SKAL DU BLOT LOGGE IND PÅ DIN KONTOADMINISTRATION VIA DETTE WEBSITE OG FØLGE FREMGANGSMÅDEN, DER FINDES HER. HVIS DU IKKE ØNSKER, AT NOGEN TJENESTER BLIVER FORNYET AUTOMATISK, KAN DU VÆLGE AT ANNULLERE FORNYELSE. I SÅDANNE TILFÆLDE VIL DINE TJENESTER OPHØRE VED UDLØBET AF DEN PÅ DET TIDSPUNKT AKTUELLE PERIODE, MEDMINDRE DU MANUELT FORNYR DINE TJENESTER FØR UDLØBSDATOEN. MED ANDRE ORD, HVIS DU VÆLGER AT ANNULLERE DIT PRODUKT OG IKKE MANUELT FÅR FORNYET DINE TJENESTER, FØR DE UDLØBER, KAN DU IMIDLERTID OPLEVE AFBRYDELSER ELLER TAB AF TJENESTER, OG GoDaddy ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR DETTE.

DERUDOVER KAN GoDaddy DELTAGE I TILBAGEVENDENDE FAKTURERINGSPROGRAMMER ELLER TJENESTER TIL KONTOOPDATERING, DER UNDERSTØTTES AF DIN KREDITKORTUDBYDER (OG I SIDSTE ENDE AFHÆNGIGT AF DIN BANKS DELTAGELSE). HVIS VI IKKE KAN DEBITERE DIN EKSISTERENDE BETALINGSMETODE, VIL DIN KREDITKORTUDBYDER (ELLER DIN BANK) MULIGVIS UNDERRETTE OS OM OPDATERINGER AF DIT KREDITKORTNUMMER OG/ELLER UDLØBSDATO, ELLER DE KAN AUTOMATISK DEBITERE DIT NYE KREDITKORT PÅ VORES VEGNE UDEN AT MEDDELE OS HEROM. I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL TILBAGEVENDENDE FAKTURERINGSPROGRAMMER VIL GoDaddy AUTOMATISK OPDATERE DIN BETALINGSPROFIL PÅ DINE VEGNE, HVIS VI FÅR MEDDELELSE OM EN OPDATERING AF DIT KREDITKORTNUMMER OG/ELLER UDLØBSDATO. GoDaddy STILLER INGEN GARANTIER OM, AT VI VIL ANMODE OM ELLER MODTAGE OPDATEREDE KREDITKORTOPLYSNINGER. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR AT ÆNDRE OG VEDLIGEHOLDE DINE KONTOINDSTILLINGER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL (I) ANNULLERING AF PRODUKTER OG (II) SIKRING AF, AT DIN(E) TILKNYTTEDE BETALINGSMETODE(R) ER OPDATEREDE OG GYLDIGE. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER DESUDEN, AT DET, SÅFREMT DU IKKE GØR DETTE, KAN RESULTERE I AFBRYDELSE ELLER TAB AF TJENESTER, OG AT GoDaddy IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER EN EVENTUEL TREDJEPART I DENNE HENSEENDE.

Hvis af nogen grund GoDaddy ikke kan opkræve din betalingsmetode for hele det forfaldne beløb, eller hvis GoDaddy modtager en meddelelse om tilbagebetaling, tilbageførsel, betalingstvist eller pålægges en bøde for ethvert gebyr, som tidligere er blevet opkrævet på din betalingsmetode, accepterer du, at GoDaddy kan anvende alle tilgængelige lovlige midler til at opnå betaling, herunder, men ikke begrænset til, øjeblikkelig annullering uden forudgående varsel af eventuelle domænenavne eller tjenester, der er registreret eller fornyet på dine vegne. GoDaddy forbeholder sig også retten til at opkræve rimelige administrative gebyrer (i) for opgaver, som GoDaddy udfører ud over det normale omfang af sine tjenester, (ii) for yderligere tid og/eller omkostninger, som GoDaddy kan pådrage sig for at levere sine tjenester og/eller (iii) for din manglende overholdelse af denne aftale (som bestemt af GoDaddy efter eget absolutte valg). Typiske scenarier for administrations- eller behandlingsgebyrer omfatter, men er ikke begrænset til, (i) kundeserviceproblemer, der kræver ekstra tid eller opmærksomhed fra personalets side, (ii) UDRP-handling(er) i forbindelse med dit/din(e) domænenavne og/eller tvister, der kræver revisor- eller advokatbistand, uanset om disse udføres af GoDaddys personale eller eksterne firmaer, der anvendes af GoDaddy, (iii) dækning af alle omkostninger og gebyrer, herunder omkostninger for tjenesten, som GoDaddy pådrager sig som resultat af tilbageførsler eller andre betalingstvister, som initieres af dig, din bank eller behandleren af din betalingsmetode. Disse administrationsgebyrer eller behandlingsgebyrer faktureres til den betalingsmetode, du har registreret hos GoDaddy.

GoDaddy kan tilbyde produktniveau-priser i forskellige valutaer. Transaktionen behandles i den valgte valuta, og den pris, der vises, når du går til kassen, vil være det faktiske beløb der bliver opkrævet. For visse betalingsmetoder kan udbyderen af din betalingsmetode opkræve et internationalt transaktionsgebyr eller andet gebyr, som kan tillægges det endelige gebyr der vises på din bankkontooversigt, eller det kan blive vist som et separat beløb. Kontakt udstederen af din betalingsmetode for flere oplysninger. Uanset den valgte valuta anerkender og accepterer du desuden, at du kan blive opkrævet moms (moms), moms på varer og ydelser (moms) eller andre lokale gebyrer eller afgifter baseret på din bank og/eller det land, der er angivet i afsnittet med din faktureringsadresse.

(B) REFUSIONSPOLITIK

Produkter og tjenester, som er kvalificerede til en refundering, er beskrevet her (Refusionspolitik).

(C) FORUDBETALTE GOOD AS GOLD-TJENESTER

Oplysninger om tjenester. Ved at bruge forudbetalte Good As Gold-tjenester kan du overføre midler til GoDaddy til betaling af din forudbetalte Good As Gold-tjenestekonto (Good As Gold-konto). Derefter kan du bruge du Good As Gold-konto til at købe tjenester. Du kan indsætte beløb på din Good As Gold-konto via bankoverførsel.

Du accepterer, at midler, der overføres til din Good As Gold-konto, opbevares af GoDaddy og ikke påløber eller udbetaler renter til dig. I det omfang, der måtte påløbe renter, anerkender og accepterer du, at GoDaddy er berettiget til at modtage og beholde sådanne beløb til dækning af udgifter i forbindelse med forudbetalte Good As Gold-tjenester.

Du accepterer, at alle transaktioner, der udføres med brug af forudbetalte Good As Gold-tjenester udføres i amerikanske dollars.

Din Good As Gold-konto skal indledningsvis finansieres med et startbeløb svarende til mindst 1.000,00 $ USD.

Alle betalinger skal være for det fulde beløb, der blev opkrævet på købstidspunktet.

Oplysninger om bankoverførsel. Elektroniske overførsler kan startes i fremmed valuta til finansiering af din Good As Gold-konto. Standardvalutaen for Wild West Domains’ bankkonto er dog amerikanske dollar. Overførsler i udenlandsk valuta omregnes automatisk til og indsættes i amerikanske dollar. Bemærk, at der kan blive opkrævet vekselgebyrer.

Du accepterer, at du skal afholde alle gebyrer i forbindelse med overførsler, både ind- og udgående, i forbindelse med din Good As Gold-konto. Eventuelle ikke-amerikanske elektroniske overførsler kan være pålagt gebyrer fra din bank, formidlende banker eller GoDaddys bank, hvilket kan reducere det pengebeløb, der modtages af GoDaddys bank og efterfølgende indsættes på din Good As Gold-konto. Du giver herved udtrykkeligt tilladelse til GoDaddy (i) til at reducere din Good As Gold-konto med beløbet svarende til gebyret for elektroniske overførsler, som GoDaddy påføres for at kunne modtage dine midler og/eller (ii) at opkræve et servicegebyr på tyve dollar (20,00 $) (Servicegebyr) i forbindelse med ophør af din Good As Gold-konto. Alle gebyrer kan ændres når som helst, og sådanne ændringer skal slås op online og træder straks i kraft uden behov for yderligere orientering til dig.

Du kan når som helst verificere de resterende midler på din Good As Gold-konto ved at gå til din konto eller via indkøbsvognen. Hvis du beslutter dig for at afbryde din Good As Gold-konto (eller hvis GoDaddy vælger at afbryde din Good As Gold-konto på grund af en overtrædelse af vilkårene i Good As Gold-tjenesteaftalen), refunderes saldoen på din Good As Gold-konto uden tjenestegebyr.

Yderligere midler kan føjes til din Good As Gold-konto til enhver tid.

Din brug af forudbetalte Good As Gold-tjenester. Brug af midler på din Good As Gold-konto kan kun foretages gennem GoDaddys købsproces på GoDaddys hjemmeside. Køb kan ikke gennemføres, medmindre der er tilstrækkelige midler til rådighed på din Good As Gold-konto på købstidspunktet til at dække hele købsbeløbet, herunder eventuelle relaterede gebyrer som angivet heri eller i andre relevante aftaler.

(D) BETAL MED CHECK (ELEKTRONISK BETALING)

Ved at benytte GoDaddys mulighed for betaling med check (betal med check) kan du købe GoDaddys tjenester ved brug af en elektronisk check (fra din personlige konto eller virksomhedskonto (checkkonto), afhængig af relevans). I forbindelse dermed accepterer du og giver tilladelse til, at Certegy Check Services, Inc. (Check Services Provider) debiterer det fulde beløb af dit køb fra din checkkonto, og at beløbet ikke kan refunderes. Check Services Provider foretager en elektronisk beløbsoverførsel (EFT) eller opretter en bankcheck, som forevises din bank eller finansielle institution til betaling fra din checkkonto. Checkkontoen skal være fra en finansiel institution i USA, og checken skal udstedes i amerikanske dollar.

Det er dit ansvar at holde din checkkonto opdateret, og at der er midler til rådighed. Du anerkender og accepterer, at (i) Check Services Provider eller GoDaddy forbeholder sig retten til at afvise en transaktion af en hvilken som helst årsag (herunder, men ikke begrænset til, betalinger, der ikke går igennem, fordi din bankkonto ikke længere findes eller ikke har tilgængelige/tilstrækkelige midler) og (ii) i et sådant tilfælde kan hverken du eller en tredjepart holde Check Services Provider eller GoDaddy erstatningsansvarlig for dette. Hvis Check Services Provider af en eller anden grund ikke kan hæve det fulde beløb, der skyldes for de leverede tjenester, accepterer du, at Check Services Provider og GoDaddy kan forfølge alle tilgængelige, lovlige retsmidler til at indkræve betalingen (plus gældende gebyrer). GoDaddy er ikke ansvarlig for nogen af Check Services Providers handlinger. Du accepterer, at hvis EFT'en eller bankanvisningen returneres ubetalt, skal du betale et servicegebyr i overensstemmelse med de gebyrer, der er tilladt ifølge loven hvor hver amerikansk stat. En hjælpeartikel, der beskriver en Check Services Provider og gengiver de serviceafgifter, der er nævnt ovenfor, kan findes her. Disse gebyrer kan debiteres din bankkonto ved en EFT eller bankanvisning. Alle gebyrer er angivet i amerikanske dollar.

GoDaddy og dets serviceudbydere, inklusive, men ikke begrænset til, Check Services Provider og Complete Payment Recovery Services, Inc., kan sende dig beskeder via e-mail, post, SMS, MMS, tekstbeskeder, opslag på tjenester eller andre rimelige måder, der ikke på nuværende tidspunkt er kendte eller udviklede. Sådanne beskeder kan ikke modtages, hvis du overtræder disse servicevilkår ved at opnå adgang til tjenesterne på en uautoriseret måde. Din accept af disse servicevilkår indikerer din accept af, at du anses for at have modtaget alle meddelelser, der ville blive leveret til dig, hvis du havde opnået adgang til disse tjenester på en autoriseret måde. Manglende modtagelse af sådanne meddelelser af en eller anden grund undskylder ikke en manglende betaling til eller misligholdelse af anden forpligtelse over for GoDaddy og Check Services Provider. Yderligere giver du specifikt GoDaddy og dets serviceudbydere, inklusive, men ikke begrænset til, Check Services Provider og Complete Payment Recovery Services, Inc., og deres datterselskaber, tilladelse til at kontakte dig via automatiske opkald, indtalte beskeder eller enhver anden måde på enhver af dine mobiltelefonnumre eller e-mails. Du anerkender endvidere at e-mailadresser, du oplyser, ikke deles, tages adgang til af andre og ikke er e-mailadresser, der er knyttet til arbejdsgiver.

(E) INTERNATIONALE BETALINGSFORMER

GoDaddy tilbyder en udvalg af alternative, internationale betalingsformer via en lang række internationale betalingsformidlere (International Payment Provider, IPP). Hvis du vælger en IPP, anerkender du, at du allerede har accepteret alle IPP'ens gældende kundetjenesteaftaler forud for fuldførelsen af din transaktion på GoDaddy. Du indvilliger også i at IPP’en kan debitere det fulde beløb af dit køb fra den valgte konto eller betalingsmetode, samlet finansieringskilder. Derudover accepterer du, at den valgte IPP må debitere, hvis relevant, et valutakonverteringsbeløb samt andre gebyrer eller udgifter, der er gældende for din aftale med IPP'en (samlet kaldet IPP-gebyrer) fra dine finansieringskilder. Du anerkender og accepterer, at IPP'en kan ændre IPP-gebyrerne når som helst og uden varsel fra GoDaddy.

Det er dit ansvar at holde dine finansieringskilder opdaterede og finansierede. Du accepterer at (i) den internationale betalingsleverandør eller GoDaddy forbeholder sig retten til at afvise en transaktion af en eller anden grund, og (ii) at hverken den internationale betalingsleverandør eller GoDaddy er ansvarlig overfor dig eller enhver tredjepart vedrørende dette. Du anerkender, at GoDaddy ikke forsøger at opfylde tjenesterne købt af dig indtil GoDaddy modtager bekræftelse på betaling fra IPP gennem dets associerede betalingsbehandler. Du anerkender, at der kan være et spring på flere timer eller dage mellem tidspunktet, hvor du afgiver en ordre, og det tidspunkt den internationale betalingsleverandør bekræfter betalingen gennem dets associerede betalingsbehandler. Hvis GoDaddy ikke modtager bekræftelse på betaling fra IPP gennem det associerede betalingsbehandler indenfor tredive (30) dage fra ordren blev afgivet, bliver din ordre annulleret, og herefter er det nødvendigt, at du starter forfra med købsprocessen. I tilfælde af at du gerne vil annullere betaling for en afventende betaling, kan du annullere ordren gennem din GoDaddy-konto. Betalinger modtaget for tidligere annullerede ordrer bliver, hvor muligt, automatisk refunderet til den oprindelige betalingsmetode.

Hvis, på det tidspunkt, hvor GoDaddy modtager bekræftelse på betaling fra IPP'en (via den associerede betalingsbehandler), (i) tjenester (herunder domænenavne) ikke længere kan købes, eller (ii) en ventende ordre er blevet annulleret i vores systemer, eller (iii) betalingsbekræftelsen ikke svarer til dollarbeløbet for den ventende ordre, og som følge af dit køb enten er over- eller underbetalt, må GoDaddy automatisk udstede en delvis refusion (i forbindelse med overbetaling) eller en fuld refusion (i forbindelse med underbetaling) til din finansieringskilde. Hvis IPP'en (eller den associerede betalingsbehandler) indfører en form for refusionsbegrænsninger, forbeholder GoDaddy sig retten til at udstede refusioner i form af butikskreditter eller som en åben overførsel, når betalingsbehandleren ikke kan refundere tilbage til betalingsmetoden. Hvis du modtager en fuld refusion, skal du starte købsprocessen igen. Du anerkender, at IPP'en forbeholder sig ret til ikke at refundere IPP-gebyrer for en refunderet transaktion. Følgeligt vil alle refusioner fra GoDaddy være uden IPP-gebyrer, medmindre andet er specificeret.

GoDaddy tilbyder SEPA Direct Debit (SEPA) som en betalingsmetode for kunder, der befinder sig i Tyskland. Hvis du vælger at bruge SEPA som betalingsmetode, giver du GoDaddy og Adyen, vores betalingsserviceudbyder, tilladelse til at sende instruktioner til din bank om at debitere din konto. Ved at indvillige i disse vilkår giver du GoDaddy tilladelse til at opkræve alle gældende gebyrer, som bliver forfaldne under denne aftale. Denne tilladelse gælder også for enhver ny bankkonto, som du bruger, ved køb fra GoDaddy. Vi giver dig besked om datoen for direkte debet indenfor en rimelig tidsperiode (forhåndsnotifikation). Denne forhåndsnotifikation bliver sendt til dig via e-mail mindst en (1) arbejdsdag før beløbet bliver opkrævet. Du er ansvarlig for at sikre, at der er tilstrækkelige midler på din konto, så disse betalinger kan gennemføres. Du accepterer også at holde GoDaddy skadesløs mod ethvert tab, som denne muligvis lider, hvis din finansielle institution af hvilken som helst årsag tilbageholder betaling fra GoDaddy.

(F) BUTIKSKREDITSALDO

Hvis din konto indeholder en butikskredit: (1) du kan bruge enhver tilgængelig kreditsaldo til ethvert fremtidigt køb i din konto, og (2) du giver GoDaddy tilladelse til at anvende tilgængelig kredit til betaling af eventuelle udestående administrationsgebyrer, tilbageførsler eller andre gebyrer, der er relateret til din konto. I tilfælde af at GoDaddy ikke kan gennemføre opkrævning enten via den betalingsmetode, som er tilknyttet en specifik tjeneste i din konto eller dine alternative betalingsmetoder ved behandling af fornyelse af tjenester, kan GoDaddy bruge enhver eventuel butikskreditsaldo, hvis der er tilstrækkelige midler til at dække hele transaktionen. Uanset hvilken butikskredit, der er til rådighed på din konto, er GoDaddy ikke ansvarlig for tab af produkter, der skyldes manglende evne til at indsamle midler fra dine betalingsmåder eller din butikskredit. Butikskreditter anvendes med den valuta, der er valgt i indkøbsvognen på tidspunktet for købet (eller fornyelsen). Hvis du har mere end én butikskredit, bliver kreditterne behandlet i overensstemmelse med kredittens alder, hvor den ældste butikskredit anvendes først. Hvis yderligere midler er påkrævet for at fuldføre købet eller fornyelsen, omregnes kreditter, der holdes i en ikke-valgt valuta, med GoDaddys daglige valutasats baseret på kredittens alder (ældste til nyeste), indtil (i) der er allokeret tilstrækkeligt med midler til at fuldføre transaktionen eller (ii) der ikke er tilstrækkeligt med midler tilbage på din konto. Du forstår og accepterer, at på tidspunktet for konvertering, kan GoDaddy også pålægge et ekstra administrationsgebyr.

Du kan til enhver tid se din tilgængelige butikskredit-saldo ved at logge på din konto eller gennem indkøbsvognen på GoDaddys hjemmeside. Du accepterer, at butikskreditsaldoen ikke kan overføres, kun kan bruges i den konto, hvor de blev indsat og kan udløbe. Supplerende butikskreditter udløber to år efter udstedelse. Såfremt GoDaddy bringer din konto til ophør, godkender og accepterer du, at en eventuel tilbageværende butikskreditsaldo, der er til rådighed, mistes.

Du anerkender også, at midler tilgængelige på din butikskreditsaldo holdes af GoDaddy og påløbne renter udbetales ikke til din fordel. I det omfang renter påløber, accepterer du, at GoDaddy er berettiget til at modtage og beholde ethvert sådan beløb for at dække omkostninger i forbindelse med at yde støtte til butikskreditsaldo-funktionaliteten.

(G) KØB AF UDLØBNE DOMÆNENAVNE

I forbindelse med udløbne domænenavne, der er købt via din konto, anerkender og accepterer du, at du er ansvarlig for betaling inden for otteogfyrre (48) timer, efter at auktionen lukker for det sidste bud plus et (1) års fornyelses- eller overførselsomkostninger (fra udløb af domænenavnets forrige registreringsperiode), plus ICANN-gebyr, hvis relevant, og alle gyldige betalingsmetoder, der er tilknyttet kontoen, opkræves på den tredje dag efter auktionen ender. Hvis vi ikke kan indhente betaling, kan du miste rettighederne til at købe domænenavnet.


14. YDERLIGERE FORBEHOLD AF RETTIGHEDER

GoDaddy forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afvise, annullere, opsige, indstille, låse eller ændre adgang til (eller kontrol af) en hvilken som helst konto eller tjeneste (herunder retten til at annullere eller overføre en registrering af domænenavn) af en hvilken som helst årsag (fastsat af GoDaddy efter eget absolutte skøn), herunder, men ikke begrænset til, følgende: (i) at rette fejl, der begås af GoDaddy under tilbud eller levering af tjenester (herunder registrering af domænenavn), (ii) at beskytte et domænenavneregister eller registrators integritet og stabilitet, samt rette registerets eller registratorens fejl, (iii) at hjælpe i vores bestræbelse på at spore og forhindre svindel og misbrug, (iv) at imødekomme dommerkendelser mod dig og/eller dit domænenavn eller hjemmeside og gældende lokale, regionale, nationale og internationale love, regler og bestemmelser, (v) at imødekomme retshåndhævende myndigheders anmodninger, herunder stævninger, (vi) at imødekomme bilæggelse af tvister, (vii) at forsvare et søgsmål eller en trussel om søgsmål uden hensyntagen til, om et sådant søgsmål eller en sådan trussel om søgsmål i sidste ende afgøres at være gyldig eller ugyldig, (viii) at undgå civilt eller strafferetligt erstatningsansvar for GoDaddy, dets funktionærer, ledere, medarbejdere og agenter samt GoDaddys partnere, herunder, men ikke begrænset til, tilfælde hvor du har lagt sag an eller truet med at lægge sag an mod GoDaddy eller (ix) som svar på et uforholdsmæssigt stort antal klager relateret på nogen måde til din konto, dit domænenavn/dine domænenavne eller indhold på din hjemmeside, der kan skade GoDaddys virksomhed, drift, omdømme eller aktionærer.

GoDaddy reserverer udtrykkeligt retten til at evaluere enhver konto for overdrevet plads- og båndbreddeforbrug og til at annullere eller tilføje ekstra gebyrer til de konti, som overskrider tilladte niveauer.

GoDaddy forbeholder sig udtrykkeligt retten til uden varsel til dig at standse alle tjenester, såfremt du efter GoDaddys eget skøn chikanerer eller truer GoDaddy og/eller en af GoDaddys medarbejdere.

GoDaddy indhold. På nær Brugerindholdet, er indholdet på denne hjemmeside og tjenesterne, inklusive uden begrænsninger, teksten, softwaren, scripts, kildekode, API, grafik, fotos, lyd, musik, videoer og interaktive funktioner og varemærker, registrerede varemærker og logoer indeholdt deri (GoDaddy indhold), ejet af eller er licenseret til GoDaddy i al evighed og er underlagt copyright-, varemærke- og/eller patentbeskyttelse i USA og i udlandet og andre intellektuelle ejendomsrettigheder under amerikansk og udenlandsk lov. GoDaddy indhold leveres til dig som det er og forefindes, som tilgængeligt og med alle fejl, kun til din information og personlig, ikke-kommerciel brug og må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres, overføres, sendes, vises, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til andet formål overhovedet uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra GoDaddy. Ingen rettigheder eller licenser under copyright, varemærke, patent eller anden ejendomsret eller licens er givet i henhold til denne aftale. GoDaddy forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i og til GoDaddys indhold, denne hjemmeside og tjenesterne, og denne aftale overfører ikke ejerskabet af nogen af disse rettigheder.


15.INGEN SPAM. KONVENTIONALBOD


Ingen spam. Vi tolererer ikke overførsel af spam. Vi overvåger al trafik til og fra vores webservere for tegn på spam, og vi har et klagecenter for spammisbrug (Spam Abuse Complaint Center), der registrerer alle anmeldelser om spam. Kunder, der er under mistanke for at bruge vores produkter og tjenester til at afsende spam, undersøges grundigt. Hvis vi fastlægger, at der er et spamproblem, tager vi de nødvendige forholdsregler for at få løst problemet.

Vi definerer spam som afsendelse af uønskede kommercielle e-mails (Unsolicited Commercial Email, UCE), uønskede masseforsendelser (Unsolicited Bulk Email, UBE) eller uønskede faxer (fax), som er e-mails eller faxer, der sendes til modtagerne som reklame eller andet uden på forhånd at have indhentet et bekræftet samtykke angående modtagelse af denne type kommunikation. Dette kan inkludere, men er ikke begrænset til, det følgende:

 1. e-mailbeskeder
 2. nyhedsgruppeposteringer
 3. Windows-systemmeddelelser
 4. pop op-besked (også kendt som adware- eller spyware-beskeder)
 5. chat (ved brug af AOL, MSN, Yahoo eller andre chatprogrammer)
 6. online chatrumsannoncer
 7. opslag i gæstebøger eller hjemmesidefora
 8. fax-henvendelser
 9. tekst-/sms-beskeder

Vi tillader ikke, at vores servere og tjenester anvendes til formålene beskrevet herover. For at bruge vores produkter og tjenester skal du ikke blot overholde alle gældende love og bestemmelser, inklusive Can-Spam Act of 2003 og Telephone Consumer Protection Act, men også vores antispam-politik. Kommercielle reklamer og/eller masse-e-mails eller -fax må kun sendes til modtagere, der specifikt har tilvalgt at modtage beskeder. De skal inkludere en legitim returadresse og svar til-adresse, afsenderens fysiske adresse og en afmeldingsmetode i sidefoden af e-mailen eller faxen. Vi kan også anmode om et endegyldigt bevis på, at en e-mailadresse eller et faxnummer er tilvalgt.

Hvis vi fastslår, at kontoen, produkter eller tjenesterne bliver brugt i forbindelse med spam, kan vi omdirigere, suspendere eller annullere enhver konto, hjemmesidehosting, domæneregistrering, e-mailpostkasser eller andre relevante produkter eller tjenester. I sådanne tilfælde kan vi, efter eget valg, kræve, at du sender os en besked via e-mail, hvori du erklærer, at du vil ophøre med at sende spam og/eller have spam sendt for dig, og kræve, at du betaler et genopretningsgebyr, der ikke kan refunderes, inden hjemmesiden, e-mailpostkasserne og/eller tjenesterne bliver genoprettet.

Vi opfordrer alle kunder og modtagere af e-mail, der er genereret fra vores produkter og tjenester, til at anmelde mistanker om spam. Mistanke om misbrug kan anmeldes via e-mail eller via vores Spam Abuse Complaint Center på internettet. Internet: Rapportér misbrug.

Konventionalbod. Du accepterer, at vi med øjeblikkelig virkning kan bringe enhver konto til ophør, som efter vores eget og absolutte skøn sender eller på anden måde er involveret i afsendelse af spam eller anden uønsket masseforsendelse. Hvis der desuden ikke kan beregnes faktisk erstatning, accepterer du at betale en konventionalbod på 1,00 $ for hver enkel spam eller uønsket masseforsendelse til os, der er sendt fra din konto, eller som på anden måde kan forbindes med din konto.


16. KRAV VEDRØRENDE VAREMÆRKER OG/ELLER OPHAVSRET


GoDaddy støtter beskyttelsen af immateriel ejendomsret. Hvis du ønsker at indgive (i) et varemærkekrav for krænkelse af et varemærke, som du ejer et gyldigt, registreret varemærke eller servicemærke for eller (ii) et ophavsretsligt krav for materiale, som du holder en redelig ophavsret for, kan du se GoDaddys Politik om varemærke og/eller ophavsret, som der henvises til ovenfor, og som er tilgængelig her.


17. LINKS TIL TREDJEPARTSHJEMMESIDER


Denne hjemmeside og de tjenester, der findes på denne hjemmeside, kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, der ikke ejes eller kontrolleres af GoDaddy. GoDaddy påtager sig intet ansvar for indholdet, vilkårene og betingelserne for beskyttelse af personlige oplysninger eller praksisser på tredjepartshjemmesider. Derudover censurerer eller redigerer GoDaddy ikke indhold på nogen tredjepartshjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på hjemmesiden, fritager du udtrykkeligt GoDaddy for ethvert ansvar, der opstår som følge af din brug af noget tredjepartshjemmeside. Således opfordrer GoDaddy dig til at være opmærksom, når du forlader denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på hjemmesiden, og genmengå betingelser og vilkår, politikker til beskyttelse af personlige oplysninger og gældende dokumenter for alle andre hjemmesider, du besøger.


18. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR ERKLÆRINGER OG GARANTIER

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER AT DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE OG DE TJENESTER, DER FINDES PÅ DENNE HJEMMESIDE, ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT DENNE HJEMMESIDE OG DE TJENESTER, DER FINDES PÅ DENNE HJEMMESIDE, UDBYDES SOM DE ER OG FOREFINDES, SOM TILGÆNGELIGT OG MED ALLE FEJL. GoDaddy, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER OG ALLE TREDJEPARTSSERVICEUDBYDERE FRASKRIVER ALLE GARANTIER, LOVMÆSSIGE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER AF TITEL, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG AT DET ER IKKE-KRÆNKENDE. GoDaddy, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER LOVER OG GARANTERER IKKE (I) NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE, (II) NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF SIDER, DER ER LINKET TIL (HYPERLINKS, BANNERREKLAMER ELLER ANDET) DENNE HJEMMESIDE OG/ ELLER (III) TJENESTERNE, DER FINDES PÅ DENNE HJEMMESIDE ELLER ANDRE SIDER, DER ER LINKET TIL (HYPERLINKS, BANNER REKLAMER ELLER ANDET) TIL DENNE HJEMMESIDE OG GoDaddy PÅTAGER SIG IKKE NOGET ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANSVAR FOR DET SAMME.

DU GODKENDER OG ACCEPTERER DESUDEN SPECIFIKT, AT INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ANGIVET AF GoDaddy, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, LEDERE, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DENNES CALL CENTER- ELLER KUNDESERVICEKONSULENTER) OG TREDJEPARTSSERVICEUDBYDERE (I) UDGØR JURIDISK ELLER ØKONOMISK RÅDGIVNING ELLER (II) GIVER EN GARANTI I NOGEN FORM I FORHOLD TIL DENNE HJEMMESIDE ELLER DE TJENESTER, DER FINDES PÅ DENNE HJEMMESIDE, OG BRUGERE BØR IKKE SÆTTE SIN LID TIL SÅDANNE OPLYSNINGER ELLER RÅD.

FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, OG VIL FORTSAT GÆLDE EFTER OPHØR ELLER AFBRYDELSE AF NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER FOR DIN BRUG AF DETNNE HJEMMESIDE ELLER TJENESTER PÅ DENNE HJEMMESIDE.


19. ANSVARSBEGRÆNSNING

I INTET TILFÆLDE VIL GoDaddy, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER OG ALLE TREDJEPARTSSERVICEUDBYDERE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER VIRKSOMHED FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE, INKLUSIVE HVAD DER KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF (I) NØJAGTIGHEDEN AF, FULDSTÆNDIGHEDEN AF ELLER INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE, (II) NØJAGTIGHEDEN AF, FULDSTÆNDIGHEDEN AF ELLER INDHOLDET PÅ ET HVILKEN SOM HELST HJEMMESIDE TILKNYTTET (VIA HYPERLINKS, BANNERREKLAMER ELLER ANDET) TIL DENNE HJEMMESIDE, (IV) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM AF NOGEN ART, (V) TREDJEMANDSRETTIGHEDER AF NOGEN ART, (VI) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SERVERE OG/ELLER ENHVER FORM FOR INDHOLD, PERSONLIGE OPLYSNINGER, ØKONOMISKE OPLYSNINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER OG DATA LAGRET DERPÅ, (VII) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TJENESTER TIL ELLER FRA DENNE HJEMMESIDE ELLER ENHVER HJEMMESIDE TILKNYTTET (VIA HYPERLINKS, BANNERREKLAMER ELLER ANDET) TIL DENNE HJEMMESIDE, (VIII) ALLE VIRUSSER, ORME, FEJL, TROJANSKE HESTE OG LIGNENDE, DER KAN VÆRE OVERFØRT TIL ELLER FRA DENNE HJEMMESIDE ELLER ENHVER HJEMMESIDE TILKNYTTET (VIA HYPERLINKS, BANNERREKLAMER ELLER ANDET) TIL DENNE HJEMMESIDE, (IX) ETHVERT BRUGERINHOLD ELLER INDHOLD, DER ER INJURIERENDE, CHIKANERENDE, VOLDELIGT, SKADELIGT FOR MINDREÅRIGE ELLER ENHVER LOVBESKYTTET GRUPPE, PORNOGRAFISK, UEGNET FOR BØRN, UANSTÆNDIGE ELLER PÅ ANDEN VIS STØDENDE OG/ELLER (X) ETHVERT TAB ELLER ENHVER SKADE AF NOGEN ART OPSTÅET SOM FØLGE AT DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER TJENESTERNE FUNDET PÅ DENNE HJEMMESIDE, UAGTET OM DETTE ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK ELLER RIMELIG TEORI, OG UAGTET OM GoDaddy ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

DERUDOVER ANERKENDER du SPECIFIKT, OG SAMTYKKER I AT UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL GoDaddyS SAMLEDE TOTALE ANSVAR OVERSTIGE 10.000,00 $.
DEN FOREGÅENDE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER I DET BREDEST MULIGE OMGANG UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING OG PÅVIRKES IKKE AF ETHVERT OPHØR ELLER UDLØB AF AFTALEN ELLER DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER TJENESTERNE FUNDET PÅ DENNE HJEMMESIDE.


20. SKADESLØSHOLDELSE


Du accepterer at beskytte, forsvare og skadesløsholde GoDaddy og disses bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter og tredjepartstjenesteudbydere fra og mod alle anmeldelser, krav, omkostninger, udgifter, gæld og skader af nogen art (herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer), der pålægges eller pådrages GoDaddy direkte eller indirekte som følge af (i) din brug af og adgang til denne hjemmeside eller tjenester på denne hjemmeside, (ii) din overtrædelse af bestemmelser i nærværende aftale eller af politikker eller aftaler, der er integreret heri og/eller (iii) din overtrædelse af tredjeparts rettigheder, herunder, uden begrænsning, immaterialret eller anden ejendomsret. Forpligtelserne angående skadesløsholdelse i nærværende afsnit gælder stadig efter ophør eller udløb af nærværende aftale eller efter din brug af denne hjemmeside eller tjenester på denne hjemmeside.


21. OVERHOLDELSE AF LOKAL LOVGIVNING


GoDaddy fremsætter ingen erklæringer om og stiller ingen garanti for, at indholdet, der er tilgængeligt på denne hjemmeside, eller de tjenester, der findes på hjemmesiden, er passende i alle lande eller jurisdiktioner, og om adgang til denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på hjemmesiden, fra lande eller jurisdiktioner, hvor indholdet er ulovligt, er forbudt. Brugere, der vælger at få adgang til hjemmesiden eller de tjenester, der findes på hjemmesiden, er ansvarlige for overholdelse af al lokal lovgivning og alle regler og bestemmelser.


22. TVISTER, BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFT

LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT. FØLG INSTRUKTIONERNE HERUNDER, HVIS DU ØNSKER AT FRASKRIVE DIG DE BEFØJELSER, DER FORESKRIVER, AT DU LØSER TVISTER VIA EN INDIVIDUEL VOLDGIFT.

(A) Tvister. Betingelserne i dette afsnit er gældende for alle tvister mellem dig og GoDaddy, med undtagelse af tvister der er underlagt Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, som er nævnt herover og tilgængelig her. I dette afsnit betyder "tvist" enhver tvist, handling eller ethvert krav mellem dig og GoDaddy der opstår fra eller i forbindelse med enhver tjeneste eller ethvert produkt fra GoDaddy, GoDaddys hjemmesider, disse betingelser eller enhver transaktion, der involverer dig og GoDaddy, hvad enten i forbindelse med kontrakter, garantier, forvanskning, svig, umoralsk adfærd, forsætlig umoralsk adfærd, lov, regulativer, bestemmelser eller ethvert andet lovligt eller lignende grundlag, skal fortolkes som havende den bredest mulige fortolkning tilladt ved lov. DU OG GoDaddy ACCEPTERER, AT "TVISTEN" SOM DEFINERET I DISSE VILKÅR, IKKE SKAL INKLUDERE NOGEN FORM FOR KRAV ELLER HANDLINGSFORLØB FRA DIG ELLER GoDaddy ANGÅENDE (i) MISLIGHOLDELSE AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER, (ii) KRÆNKELSE AF PATENT(ER), (iii) KRÆNKELSE ELLER MISBRUG AF OPHAVSRET OG (iv) KRÆNKELSE ELLER UDVANDING AF VAREMÆRKE. Desuden, desuagtet noget andet i disse betingelser, indvilliger du i, at retten, ikke voldgiften, kan afgøre om et krav tilhører en af disse fire undtagelser.

(B) Bindende voldgift. Du og GoDaddy indvilliger desuden i at (i) alle tvister mellem parterne i forbindelse med beføjelserne i disse betingelser afgøres ved voldgift, (ii) disse betingelser minder om en transaktion, der foregår mellem stater, (iii) Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) styrer fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit og (iv) dette afsnit skal forblive gældende selv efter disse betingelser ikke længere er gyldige. VOLDGIFT BETYDER, AT DU FRASIGER DIG DINE RETTIGHEDER TIL EN DOMMER ELLER NÆVNINGE I EN RETSSAG, OG DINE MULIGHEDER FOR AT ANKE EN BESLUTNING ER BEGRÆNSEDE. Voldgiftsmanden kan tilkende dig den samme erstatning som en dommer i den pågældende jurisdiktion, som er begrænset af det begrænsede ansvar beskrevet i afsnit 19 i nærværende aftale, og kan tilkende deklaratorisk erstatning eller tilholdserstatning til det individ, der søger erstatning, og kun i det omfang det er nødvendigt for at yde den erstatning, der er garanteret af denne parts individuelle krav. Derudover kan omkostningerne ved voldgift i visse tilfælde overstige omkostningerne ved en retssag, og rettighederne vedrørende udlevering af bevismateriale kan være mere begrænsede i en voldgiftssag end i en retssag. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og kan håndhæves af enhver domstol med jurisdiktion over parterne.

(C) Mindre retskrav. Desuagtet det ovenstående er du berettiget til at sagsøge om et mindre beløb (small claims court) i din stat eller kommune, hvis kravet er dækket af rettens jurisdiktion og kun bliver behandlet i den pågældende ret.

(D) Besked om tvist. I tilfælde af en tvist skal du eller GoDaddy først sende en besked til den anden part angående tvisten. Denne besked skal skriftligt bekendtgøre navnet, adressen og kontaktoplysningerne på personen, der anmelder tvisten, de omstændigheder der førte til tvisten, og den erstatning der søges om (besked om tvist). Besked om tvisten til GoDaddy skal sendes til: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, USA, Attn.: Legal Department (GoDaddys adresse for beskeder). Besked om tvist bliver sendt til dig med anbefalet brev til den senest opgivne adresse, som vi har opført eller på anden måde har tilgang til i vores arkiver over dig. Hvis GoDaddy og du ikke når til enighed om at løse tvisten indenfor tres (60) dage efter beskeden om tvist er modtaget, kan du og GoDaddy fortsætte til voldgiftsbehandling i henhold til dette afsnit. Efter indsendelse og modtagelse af notifikation om tvisten er begge parter enige om at handle i god tro og søge at løse tvisten før en voldgiftssag indledes.

(E) FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFT. DU OG GoDaddy ACCEPTERER, AT HVER PART KUN KAN INDBRINGE TVISTER MOD DEN ANDEN PART SOM INDIVIDUEL KAPACITET, OG IKKE SOM KLAGER ELLER GRUPPEMEDLEM I NOGEN PÅBERÅBT GRUPPE- ELLER REPRÆSENTANTSØGSMÅL, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING, FØDERALE ELLER STATSLIGE GRUPPESØGSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFTER. HVERKEN DU ELLER GoDaddy VIL SØGE OM AT HAVE NOGEN TVIST BEHANDLET SOM ET GRUPPESØGSMÅL, GRUPPESØGSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT ELLER I NOGEN ANDEN SØGSMÅL, FOR HVILKE EN PART AGERER, ELLER FOREGIVER AT AGERE, I EN KAPACITET SOM REPRÆSENTANT. INGEN VOLDGIFT ELLER ANDEN BEHANDLING VIL BLIVE KOMBINERET MED EN ANDEN UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG AFTALE MELLEM ALLE PARTER I ALLE BERØRTE VOLDGIVER ELLER BEHANDLINGER.

(F) Voldgiftsprocedure. Hvis en part vælger at starte en voldgiftssag, skal voldgiften administreres af AAA (American Arbitration Association) og overholde AAA’s bestemmelser (Consumer Arbitration Rules of the AAA) sammen med de regler, der er opført i disse betingelser. Dog kan AAA ikke håndtere en klage fra flere individer eller gruppevoldgift, da parterne er enige om at voldgift er begrænset til kun at omfatte løsning af individuelle krav. AAA’s bestemmelser kan ses på www.adr.org eller kan fås ved at ringe til 1-800-778-7879. Hvis der er uoverensstemmelser mellem AAA’s bestemmelser og de bestemmelser, der er opført i disse vilkår, er bestemmelserne i disse vilkår gældende. Ved voldgift kan du søge alle godtgørelser, der i øvrigt er tilgængelige for dig i henhold til føderale, statslige eller lokale love indenfor begrænsningerne anført i ansvarsbegrænsningerne beskrevet i afsnit 19 af nærværende aftale. Alle tvister skal løses af en enkelt, neutral voldgiftsmand, og begge parter skal have rimelig mulighed til at deltage i valget af voldgiftsmanden. Voldgiftsmanden er underlagt disse vilkår. Voldgiftsmanden, og ikke nogen/noget føderal, statslig eller lokal ret eller agentur, skal have den eksklusive autoritet til at løse alle tvister, der opstår fra eller i forbindelse med fortolkningen, anvendelsen, håndhævelsen eller udformningen af disse betingelser, inklusive men ikke begrænset til, nogen påstand om at alle eller nogen del af disse betingelser er ugyldige eller kan gøres ugyldige. Voldgiftsmanden skal også have den eksklusive autoritet til at afsige dom i dennes egen jurisdiktion, inklusive nogen indvending angående eksistens, omfang eller gyldighed af voldgiftsaftalen eller ethvert krav eller modkravs vilkårlighed. Desuagtet denne brede autoritetsmyndighed tildelt voldgiftsmanden, kan en domstol afgøre det begrænsede spørgsmål om et krav eller et handlingsgrundlag er opstået på grund af (i) uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder, (ii) krænkelse af patent, (iii) krænkelse eller misbrug af ophavsret eller (iv) krænkelse eller udvanding af varemærke, som er ekskluderet fra definitionen for tvister som anført herover. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at tildele enhver form for erstatning, der også ville være tilgængelig i en retssag ifølge loven, eller som er retfærdig. Voldgiftsmandens beslutning er bindende for parterne og kan indføres som dom ved enhver domstol i pågældende jurisdiktion. Du kan vælge at deltage i voldgiftshøringen via telefon. Voldgiftshøringer, der ikke finder sted via telefon, skal finde sted på en placering, der er rimelig tilgængelig fra din primære bopæl (eller dit primære arbejdssted, hvis du er en mindre virksomhed) eller i Maricopa County, Arizona, USA, alt efter dit valg.

(G) Igangsættelse af voldgiftssagen. Hvis enten du eller GoDaddy beslutter at afgøre en tvist ved voldgift, indvilliger vi den følgende procedure:

i. Skriv en anmodning om voldgift. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af tvisten og erstatningsbeløbet, der søges inddrevet. Du kan finde en kopi af anmodning om voldgift på www.adr.org (anmodning om voldgift: Bestemmelser vedrørende forbrugervoldgift (Consumer Arbitration Rules).

ii. Send en kopi af anmodningen om voldgift til AAA med post til American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043.

iii. Send en kopi af anmodningen om voldgift til modparten til den samme adresse som på notifikationen ang. tvisten, eller som aftalt af parterne.

(H) Sagens format. I alle voldgiftssager vil voldgiftsmanden levere en skriftlig afgørelse, der forklarer de vigtigste resultater og konklusioner, hvorpå en godtgørelse, hvis nogen, er baseret. Under voldgiften vil beløbet af ethvert tilbud om forlig, der bliver givet af GoDaddy eller dig, først blive offentliggjort til voldgiftsmanden efter ombudsmanden afgør det beløb, hvis noget, du eller GoDaddy er berettiget til. Det kan være tilladt at udlevere bevismateriale eller udveksle ikke-privilegerede oplysninger, der er relevante i henhold til tvisten, under behandlingen af voldgiftssagen.

(I) Voldgiftsgebyrer og -betalinger.

i. Tvister om 75.000,00 $ eller mindre. GoDaddy vil straks godtgøre dine indsendelsesgebyrer og betale AAA’s og voldgiftsmandens gebyrer og udgifter. Hvis du afviser GoDaddys sidste, skriftlige forligstilbud, der blev indgivet før voldgiftsmanden blev udnævnt (GoDaddys sidste skriftlige tilbud), vil tvisten gå hele vejen til en voldgiftsmands afgørelse (benævnt kendelse), og voldgiftsmanden tilkender dig mere end GoDaddys sidste skriftlige tilbud, vil GoDaddy (i) betale kendelsen eller 1.000,00 $, hvad end der er størst, (ii) betale to gange dine rimelige advokatgebyrer, hvis nogen og (iii) godtgøre enhver udgift (inklusive gebyrer og omkostninger for ekspertvidner), som din advokat med rimelighed påtager sig med henblik på at undersøge, forberede og forfølge din anmodning om voldgift. Voldgiftsmanden vil fastsætte beløbet for gebyrer, omkostninger og udgifter medmindre du og GoDaddy bliver enige herom.

ii. Tvister angående mere end 75.000,00 $. AAA-regulativer vil forestå betaling af indsendelsesgebyrer, og AAA’s og voldgiftsmandens gebyrer og udgifter.

iii. Tvister angående ethvert beløb. Ved enhver voldgift som du påbegynder, vil GoDaddy søge at få dets AAA- eller voldgiftsmands-gebyrer og -udgifter, eller dine indgivelses-gebyrer godtgjort, hvis voldgiftsmanden afgør at anmodningen om voldgift er meningsløs eller dækker over et ikke-berettiget formål. I enhver voldgift som GoDaddy indgår i, skal GoDaddy betale alle indleveringsgebyrer, AAA og voldgiftsmandens gebyrer og omkostninger. GoDaddy vil ikke søge om advokathonorarer og -omkostninger fra dig i forbindelse med nogen voldgift. Gebyrer og omkostninger er ikke inkluderet under fastsættelse af tvistens beløb.

(J) Krav eller tvister skal indsendes indenfor et år. I det omfang det er tilladt ved lov, skal ethvert krav eller enhver tvist, som er underlagt dette afsnit, indsendes indenfor et år i form af et søgsmål for mindre beløb (small claims court) eller til voldgift. Perioden på et år begynder når klagen eller beskeden om tvist tidligst kunne være indgivet. Hvis det ikke indgives inden for et år, vil kravet eller tvisten blive annulleret permanent.

(K) 30 dages fravalgsperiode. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF VOLDGIFTSBESTEMMELSEN I DETTE AFSNIT OM TVISTER, SKAL DU GIVE GoDaddy BESKED VIA E-MAIL TIL LEGALOPTOUT@godaddy.COM INDENFOR 30 DAGE FRA DEN DATO, HVOR DU ACCEPTEREDE DISSE BETINGELSER (MEDMINDRE EN LÆNGERE PERIODE ER FORESKREVET AF GÆLDENDE LOV). I e-mailen skal du oplyse (i) fornavn, (b) efternavn, (c) adresse, (d) telefonnummer og (e) kontonummer/kontonumre og erklære følgende: "Jeg ønsker at fravælge voldgiftsbestemmelsen som er fremsat i GoDaddys generelle servicebetingelser." Når du indgiver dine oplysninger i henhold til ovennævnte metode, fravælger du aftalen om at indgå i voldgift, som er indholdt i GoDaddys generelle servicebetingelser. Din anmodning om fravalg er kun gyldig hvis denne indgives indenfor tredive (30) dage efter den oprindelige accept af de generelle servicebetingelser. I tilfælde af at du fravælger at følge ovenstående procedure, vil alle andre vilkår indeholdt heri stadig gælde, inklusive bestemmelser der er relaterede til den gældende, styrende lov og den domstol, hvortil søgsmål kan indgives.

(L) Ændringer til dette afsnit. Desuagtet nogen bestemmelse i disse betingelser, der siger det modsatte, er du og GoDaddy enige om, at hvis GoDaddy i fremtiden laver nogen ændringer til proceduren angående løsning af tvister og bestemmelser vedrørende fraskrivelse af gruppesøgsmål (andet end ændringer af GoDaddys adresse) i disse vilkår, vil GoDaddy give dig besked herom, og du vil have tredive (30) dage fra datoen for meddelelsen til at fravælge enhver sådan ændring. Hvis du fravælger alle fremtidige ændringer, indvilliger du i, at du vil afgøre enhver tvist mellem os ved voldgift i henhold til teksten i dette afsnit, som fastsat i disse aktuelle vilkår, uden at nogen af de foreslåede ændringer er gyldige. Hvis du ikke fravælger nogen fremtidige ændringer, anses du for at have accepteret enhver sådan fremtidig ændring.

(M) Adskillelighed. Hvis en beføjelse i dette afsnit findes ikke at kunne håndhæves, vil en sådan beføjelse blive ekskluderet mens resten af disse betingelser forbliver fuldt gyldige. Ovenstående gælder ikke for forbuddet mod gruppesøgsmål eller søgsmål via repræsentanter. Hvis forbuddet mod gruppesøgsmål eller søgsmål via repræsentanter findes ikke at kunne håndhæves, vil hele dette afsnit anses for værende ugyldigt. Ellers skal vilkårene i dette afsnit overleve ethvert ophør af disse vilkår.

(N) Eksklusivt retssted for andre uoverensstemmelser. GoDaddy og du indvilliger i at eventuelle uoverensstemmelser, der ikke er omfattet af proceduren for løsning af tvister og forbuddet mod gruppesøgsmål i dette afsnit (andet end et individuelt søgsmål for et mindre beløb (small claims court)), kun kan indgives til Superior Court (højesteretten) i Maricopa County, Arizona, USA, eller til United States District Court for the District of Arizona (Den amerikanske statsret i Arizona), og hver part indvilliger og accepterer hermed uigenkaldeligt og uden begrænsning at være underlagt jurisdiktionen af en sådan ret for enhver sådan uoverensstemmelse. Du accepterer også at frafalde retten til en domstolsprøvelse overfor en jury i en sådan handling eller procedure.


23. EJENDOM, DER IKKE ER GJORT KRAV PÅ, PASSIV-GEBYRER


Vær opmærksom på, at såfremt en kunde af en eller anden årsag har en udestående kontobalance (et tilgodehavende) i tre (3) år eller derover, og (i) GoDaddy ikke kan foretage betaling til nævnte kunde, eller (ii) GoDaddy har betalt kunden i form af en check, men checken aldrig er blevet indløst, skal GoDaddy overdrage en sådan kontobalance til staten Arizona, USA, i overensstemmelse med statens lovgivning. Du anerkender og accepterer, at i tilfælde af (i) eller (ii) herover kan GoDaddy tilbageholde et passiv-gebyr på et beløb svarende til 25,00 $ eller kundens samlede udestående kontobalance, hvad der end er mindst.


24. EFTERFØLGERE OG FULDMAGTSHAVERE


Denne aftale er bindende for parterne heri og sikrer parterne og deres respektive arvinger, efterfølgere og repræsentanter de fordele, som aftalen indebærer.


25. INGEN TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE


Intet i nærværende aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.


26. AMERIKANSKE EKSPORTLOVE


Denne hjemmeside og de tjenester, der findes på denne hjemmeside, er underlagt de eksportlove, restriktioner, bestemmelser og administrative love, der er vedtaget af OFAC (United States Department of Commerce, Department of Treasury Office of Foreign Assets Control), indenrigsministeriet og andre amerikanske myndigheder (samlet de amerikanske eksportlove). Brugere må ikke anvende de tjenester, der findes på denne hjemmeside, til at indsamle, gemme eller sende tekniske oplysninger eller data underlagt de amerikanske eksportlove. Brugere må ikke eksportere eller geneksportere, eller tillade eksport eller geneksport, af de tjenester, der findes på denne hjemmeside, og dermed krænke amerikanske eksportlove. Ingen af de tjenester, der findes på denne hjemmeside, må downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til (eller til en statsborger eller bosiddende i) et land, som USA opretholder et handelsforbud imod, eller (ii) som findes på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer, eller enhver anden liste over andre afviste parter i henhold til de amerikanske eksportlove. Ved at bruge denne hjemmeside og de tjenester, der findes på denne hjemmeside, accepterer du det foregående, og du erklærer og garanterer, at du ikke er statsborger eller bosiddende i, opholder dig i eller er underlagt et hvilket som helst land med begrænsninger, at du ikke findes på nogen liste over afviste parter, og du accepterer at overholde alle de amerikanske eksportlove (inklusive regler angående: anti-boykot, anset som eksport og anset som geneksport). Hvis du tager adgang til denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på denne hjemmeside, fra andre lande eller jurisdiktioner, gør du dette på eget initiativ, og det er dit ansvar at overholde lokale love i den pågældende jurisdiktion, hvis og i det omfang disse lokale love er gældende og ikke i strid med amerikanske eksportlove. Hvis sådanne love strider mod de amerikanske eksportlove, må du ikke få adgang til denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på denne hjemmeside. Forpligtelserne under dette afsnit vil fortsat være gældende, selvom nærværende aftale eller din brug af denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på denne hjemmeside, bringes til ophør eller udløber.


27. TITLER OG OVERSKRIFTER; UAFHÆNGIGE AFTALER; ADSKILLELIGHED


Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.


KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne aftale, bedes du kontakte os via e-mail eller almindelig post på den følgende adresse:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260, USA
legal@godaddy.com