GoDaddy

Aftale om e-mailkryptering

Sidst revideret: Februar 2, 2016

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne e-mailkrypteringsaftale fra GoDaddy (aftale) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig, og træder i kraft på datoen for elektronisk accept.  Denne aftale angiver betingelser og vilkår for din brug af GoDaddys e-mailkrypteringstjeneste (e-mailkryptering eller tjeneste).

Din elektroniske accept af aftalen bekræfter, at du har læst, forstår, anerkender og accepterer at være fundet af aftalen samt (i) GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser og (ii) enhver planbegrænsning, produktansvarsfraskrivelse eller anden begrænsning, der præsenteres på landingssiden for e-mailkryptering på GoDaddys hjemmeside (hjemmeside), hvoraf både (i) og (ii) er inkorporeret heri ved reference.    

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy.  Udtrykkene du, din, bruger eller kunde henviser til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale og/eller bruger tjenesterne.  Medmindre på anden vis specifikt opgivet i denne aftale, skal intet i denne aftale anses for at tildele nogen tredjepart rettigheder eller goder.

Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy, udelukkende ud fra deres skøn, til enhver tid kan ændre eller tilpasse denne aftale og enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller tilpasninger bliver ret øjeblikkeligt, efter de er postet på denne hjemmeside, og (ii) din brug af denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside efter ændringer eller tilpasninger er blevet lavet (som indikeret ved datoen for sidste revision øverst på denne side) skal konstituere din accept af denne aftale som sidst revideret.  Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside.  Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail.  Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din kundekonto (kundekonto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

GoDaddy E-mailkryptering er en online e-mailkrypteringstjeneste, der tilbyder politikdrevne og brugerinitierede krypteringsfunktioner for din/dine Microsoft Office 365 e-mailkonto/e-mailkonti.

Underlagt betingelser og vilkår i denne aftale, I det omfang nogen API'er (inklusive enhver dataindsamlingsagent) eller anden software (samlet betegnet som software) leveres til dig i forbindelse med tjenesterne, og underlagt betalingen af alle gebyrer for tjenesterne herunder, giver GoDaddy dig i perioden for denne aftale en opsigelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-overførbar og ikke-underlicenserbar begrænset ret og licens til at downloade, installere og bruge softwaren, herunder eventuelle opdateringer og/eller ændringer heraf (opdateringer), og medfølgende dokumentation udelukkende i forbindelse med de pågældende tjenester og kun af autoriserede slutbrugere.  Brugeren er alene ansvarlig for installation og brug af softwaren og GoDaddy har ingen forpligtelse eller ansvar i forbindelse hermed. Du skal overholde alle gældende love og bestemmelser, når du bruger og tilgår tjenesterne. 

GoDaddy forbeholder sig retten til at ændre eller suspendere enhver funktion eller brugbarhed af tjenesterne, i dennes helhed eller dele heraf, til enhver tid.  Bruger forstår, at tjenesterne kan være utilgængelige til tider på grund af regelmæssig planlagt vedligeholdelse. GoDaddy skal gøre sig kommercielt rimelige anstrengelser for at planlægge disse vedligeholdelser om natten, i weekenden eller i perioder uden høj brug. 

GoDaddy kan (men er ikke pålagt at) lejlighedsvis levere opdateringer, som skal installeres af licensholderen for den fortsatte brug af softwaren og berørte tjenester.  Det vil sige at alle eventuelle opdateringer er inkluderet i definitionen af software i henhold til betingelserne.

3. INTELLEKTUEL EJENDOM

Undtaget udtrykkeligt angivne rettigheder og licenser, som er tilskrevet herunder, forbeholder GoDaddy og/eller dennes leverandører sig alle rettigheder, titler og interesser i og til tjenesterne og softwaren.  Bruger anerkender at tjenesterne og softwaren, og deres respektive opbygning, organisation og kildekode udgør værdifulde forretningshemmeligheder, som tilhører GoDaddy og/eller dennes leverandører.  Undtaget som udtrykkeligt tilladt indvilliger bruger i at bruger ikke vil, og ikke vil tillade nogen tredjepart (i) ændrer, tilpasser, modificerer, oversætter eller skaber afledte værker af tjenesterne, softwaren eller dokumenterne, (ii) indarbejder tjenesterne eller softwaren i andet software, (iii) videresælger eller eksporterer, undtaget som tilladt heri, sælger, leverer til brug af serviceagentur, udliciterer, udlejer, låner eller på anden vis overfører tjeneste, software eller dokumentation til nogen tredjepart, (iv) reverse engineer (omvendt konstruktion), dekompilere, adskiller eller på anden måde forsøger at tilgå kildekode for tjeneste eller software, (v) fjerne eller ændre nogen ophavsret-beskeder eller andre beskeder indeholde i tjeneste eller software eller (vi) på anden måde bruge eller kopiere tjeneste eller software, undtaget som udtrykkeligt tilladt.  Uden at begrænse ovenstående, vil alle brugsrestriktioner gældende for tjeneste og software, som er angivet i dette afsnit, gælde for enhver tjeneste eller software som leveres til GoDaddy af dennes leverandører.

GoDaddy og/eller dennes leverandører garanterer ikke, og bruger anerkender, at denne ikke har nogle rettigheder, licens eller interesse i nogen af de patenter, ophavsret, varemærker eller forretningshemmeligheder, som er i brug eller beslaglagt nu eller i fremtiden af GoDaddy eller dennes leverandører.  Alle gældende rettigheder til sådanne patenter, ophavsretter, varemærker og forretningshemmeligheder er og vil til stadighed alene være ejet af GoDaddy eller dennes leverandører.  Ingen titel eller ejerskab over immaterielle ejendomme, der er indeholdt i tjeneste, software eller nogen del af tjenesten eller softwaren, såvel som alle forbedringer, opdateringer, ændringer, lokale versioner eller nogen afledninger af tjeneste eller software, og alle immaterielle ejendomme og ejendomsrettigheder heri, skal forblive GoDaddys eller dennes leverandørers ejendom.  Bruger må ikke slette eller ændre nogen af GoDaddys eller GoDaddys leverandørvaremærker, varemærker eller andre logo, som er tilføjet tjeneste eller software eller tilhørende dokumenter.  Bruger skal straks informere GoDaddy om ethvert krav angående licensen eller brug af tjeneste eller software eller om noget påstået krav angående ejendomsrettighedskrænkelse.

4. BRUG AF OPLYSNINGER

Alle tekniske og forretningsmæssige oplysninger (oplysninger) der bliver givet til bruger i forbindelse med nærværende aftale er GoDaddys og dennes leverandørers ejendom og (i) må kun bruges af bruger i forbindelse med tjenesterne eller den software, der blev leveret underlagt nærværende aftale, (ii) må ikke reproduceres eller kopieres i helhed eller delvist, undtaget som nødvendigt for at bruge som tilladt under aftalen og (iii) skal returneres eller destrueres, sammen med enhver kopi, når der ikke længere er brug for denne eller brugen ikke længere er tilladt. 

5. BRUG AF TJENESTER

 • Du er alene ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden og sikkerheden af dine log-onoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, dine adgangsnumre, adgangskoder, sikkerhedsspørgsmål og -svar, kontonumre, log-onoplysninger og andre sikkerheds- eller adgangsoplysninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller beskadigelse i forbindelse med din manglende beskyttelse af dine log-onoplysninger.
 • Du forstår og accepterer, at du bruger tjenesterne på egen risiko.
 • Du forstår og accepterer, at tjenesterne og softwaren leveres, SOM DE ER OG FOREFINDES og SOM TILGÆNGELIGE.
 • Du forstår og accepterer, at vi ikke giver garanti for, at tjenesterne:
 1. altid er tilgængelige
 2. ikke indeholder fejl eller andre defekter Vi vil gøre vores bedste for at rette fejl, i takt med at de bliver identificeret, men vi kan ikke garantere, at softwaren fungerer perfekt.
 3. Er 100 % sikker.
 • Når du sender os nogen oplysninger, data, adgangskoder eller andet indhold, giver du dette indhold i licens til GoDaddy og dennes tredjepartsserviceudbydere, så det er muligt for dem at levere tjenesterne til dig.
 • Du giver i licens til GoDaddy og dets serviceudbydere alle oplysninger, data, adgangskoder, materialer eller andet indhold (samlet indhold), som du stiller til rådighed via eller på tjenesten. Vi kan anvende, vise, udsende og oprette nyt materiale, hvor vi benytter sådant indhold, for at levere tjenesten til dig. Ved at levere indhold accepterer eller lover du automatisk, at ejeren af sådant indhold udtrykkeligt har accepteret, uden nogen særskilt tidsbegrænsning og uden betaling af nogen gebyrer, at vi kan bruge indholdet til ovennævnte formål.
 • Du bekræfter hermed, at du er den retmæssige ejer af indholdet, og at du har bemyndigelse til at udnævne, og herved udtrykkeligt udnævner, os eller vores tredjepartsleverandører til at være dine agenter, med begrænset fuldmagt til at få adgang til og hente dit indhold på dine vegne. Du må ikke bruge tjenesterne til nogen ulovlige eller uautoriserede formål. Du må ikke, under brug af tjenesterne, overtræde nogen love inden for din jurisdiktion (inklusive, men ikke begrænset til, love om ophavsret).

6. PRISER OG ÆNDRINGER I TJENESTERNE

 • GoDaddy forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller annullere, midlertidigt eller permanent, tjenesterne (eller en hvilken som helst del heraf) med eller uden varsel.
 • Vi kan når som helst vælge at ændre priserne for tjenesterne.
 • Vi fornyr automatisk dine månedlige eller årlige tjenester til de på det tidspunkt gældende priser, medmindre du annullerer tjenesterne i nærværende aftale.
 • Vi har ikke noget erstatningsansvar over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, frakendelse eller ophør af tjenesterne.

7.  BRUGERINITIERET ANNULLERING AF TJENESTERNE

Du forstår og accepterer, at når du annullerer din konto, har du ikke længere adgang til dit indhold, og at det kan blive fjernet permanent fra tjenesterne.

Yderligere forstør og accepterer du, at det er dit ansvar at eksportere, kopiere eller på anden vis indsamle eventuelt ønsket indhold fra tjenesten, inden du annullerer din konto.

8. E-MAIL-MEDDELELSER OG -BESKEDER

Vi vil fra tid til anden sende dig e-mails, inklusive, men ikke begrænset til, automatiske beskeder, vedligeholdesesbeskeder, nyhedsbreve, spøgeskemaer, supportvarsler og valgfrie kontorelaterede beskeder.

Hvis din e-mailadresse ændrer sig, er du ansvarlig for at informere os om ændringen for at sikre, at vi kan levere disse meddelelser til dig på en effektiv måde.

Nogle af de valgfrie kontorelaterede beskeder er som standard aktiveret som en del af tjenesten. Vi kan introducere nye beskeder eller ophøre med at sende visse beskeder efter vores eget skøn alene.

9. SKADESLØSHOLDELSE

Bruger skal forsvare, kompenser og skadesløsholde GoDaddy go dennes leverandører og serviceudbydere fra og mod alle ansvar, krav, søgsmål, skader og omkostninger (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatgebyrer) der har oprindelse i (i) brugers brug af tjenesterne eller softwaren, (ii) brugers manglende overholdelse af gældende love, regler og/eller regulativer angående tjenesterne eller softwaren, (iii) brugers manglende overholdelse af betingelserne og vilkårene i nærværende aftale eller (iv) enhver forsømmende eller udeblivende handling fra brugers side.  

10. GARANTIFRASKRIVELSER

BRUGER ANERKENDER, AT INGEN REFUSIONER ER GÆLDENDE ELLER FORFALDNE TIL BRUGER HVAD ANGÅR NOGEN TJEJESTER ELLER SOFTWARE.  TJENESTERNE OG SOFTWAREN LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES OG SOM TILGÆNGELIG OG GoDaddy ELLER DENNES LEVERANDØR FRASKRIVER SIG ALLE OG ENHVER ANDRE GARANTIER, DESUAGTET OM DISSE ER ANGIVET, ANTYDEDE ELLER LOVBEFALEDE, HVAD ANGÅR SALGBARHED, ANVENDELIG TIL ET SPECIELT FORMÅL, TITEL, IKKE-KRÆNKELSE ELLER NOGEN GARANTIER SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED ANGÅENDE FORHANDLING, BRUGS ELLER KOMMERCIELLE PRAKSISSER.  GoDaddy GARANTERER IKKE AT TJENESTERNE ALTID ER TILGÆNGELIGE OG AT DISSE IKKE INDEHOLDER FEJL. GoDaddy og dennes leverandører er ikke ansvarlige for nogen tab af data eller for data- eller sikkerhedskrænkelser. 

Bruger har taget denne fraskrivelse af garantier i betragtning, før bruger besluttede at erhverve sig ret eller licens til at bruge tjenesterne eller softwaren, som passende, og accepterer sådanne fraskrivelser som værende fair og rimelige i betragtning af nærværende aftales betingelser, inklusive tjenestegebyrer, set som helhed.

11. RET TIL AUDIT

GoDaddy forbeholder sig retten til audit (mindst en gang om året) af det samlede antal Microsoft Office 365 e-mailkonti, der benytter e-mailkrypteringstjenesten i hele perioden for denne aftale.  I tilfælde af at det samlede antal Microsoft Office 365 e-mailkonti, der bruger e-mailkrypteringstjenesten, overstiger antallet af konti med licens, vil GoDaddy fakturere brugeren for differencen.

12. ANDRE PRODUKTER OG TJENESTER FRA GoDaddy

Hvis du køber e-mailkryptering, vil din elektroniske accept af nærværende aftale anses som bekræftelse på at du har læst, du forstår, anerkender og er enig i at være underlagt nærværende aftale, sammen med aftaler på produktniveau for ethvert andet produkt eller enhver anden tjeneste, som GoDaddy leverer, inklusive e-mailkryptering hvis relevant.

13. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri.  Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

14.  DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser.  I tilfælde af en konflikt mellem bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i aftalen om generelle servicevilkår, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.