GoDaddy

GOOD AS GOLD AFTALE OM SERVICEBETINGELSER

Sidst revideret: 30. april 2012

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Servicebetingelser for Good As Gold (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept. Denne aftale anfører betingelserne og vilkårene for din brug af GoDaddys Good As Gold-tjenester (Good As Gold-tjeneste eller tjenester).

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, godkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri via reference.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de sendes til GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside). Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller tilpasninger ved at opslå dem på denne hjemmeside og (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail. Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering skyldes en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2. Oplysninger om tjenester

Good As Gold-tjenesteprogrammet er et forudbetalt tjenesteprogram, der lader dig overføre midler fra din bankkonto til en konto hos GoDaddy (Good As Gold-konto), og derefter bruge disse midler til at købe GoDaddy-produkter og tjenester, inklusive domænenavne og relaterede tjenester, hosting, e-mail, software og programmer.

Du accepterer, at midler, der overføres til din Good As Gold-konto, opbevares i en konto af GoDaddy, som ikke påløber eller udbetaler renter til dig. I det omfang, der måtte påløbe renter, anerkender og accepterer du, at GoDaddy er berettiget til at modtage og beholde sådanne beløb til dækning af udgifter i forbindelse med Good As Gold-tjenester.

Du accepterer, at alle transaktioner, der udføres ved hjælp af forudbetalte Good As Gold-tjenester udføres i amerikanske dollars. Det er dit ansvar at arrangere valutaberegninger inden finansiering af din Good As Gold-konto. Bankoverførsler som GoDaddy modtager i en udenlandsk valuta bliver returneret, og du har ansvaret for omkostning i forbindelse med returnering af sådanne midler. Din Good As Gold-konto skal indledningsvis finansieres med et startbeløb svarende til mindst ethundrede USD (677,05 kr). Du accepterer, at du skal afholde alle gebyrer i forbindelse med overførsler, både ind- og udgående, i forbindelse med din Good As Gold-konto. Eventuelle ikke-amerikanske elektroniske overførsler kan være pålagt gebyrer fra din bank, formidlende banker eller GoDaddys bank, hvilket kan reducere det pengebeløb, der modtages af GoDaddys bank og efterfølgende indsættes på din Good As Gold-konto. Kunder, der indsætter penge på en Good As Gold-konto via en elektronisk overførsel på 1.000,00 USD (6.770,49 kr) eller mere, vil ikke blive pålagt et behandlingsgebyr på 20,00 USD (135,41 kr) for elektroniske overførsler fra GoDaddy. Du giver herved udtrykkeligt tilladelse til GoDaddy (i) til at reducere din Good As Gold-konto med beløbet svarende til gebyret for elektroniske overførsler, som GoDaddy påføres for at kunne modtage dine midler og/eller (ii) at opkræve et servicegebyr på tyve dollar (135,41 kr) servicegebyr (servicegebyr) i forbindelse med ophør af din Good As Gold-konto. Alle gebyrer kan ændres og vil blive opdateret online i denne aftale.

For at modtage de Good As Gold-tjenester, som du har købt, og som GoDaddy leverer til dig, indvilliger du i at betale GoDaddy forud for den leverede tjeneste. Betaling skal udføres af dig enten via gyldig bankoverførsel til domænetjenestens konto, en money order (amerikansk betalingsmetode) eller personlig check. Alle postanvisninger vil være forsinket i ti (10) dage, indtil beløbet krediteres, hvilket kan forsinke din brug af produktet eller tjenesten, og enhver postanvisning, der ikke bliver clearet, medfører et ekspeditionsgebyr på femogtyve USD (169,27 kr). Personlige check kan kun bruges til betaling af beløb over ethundrede USD (677,05 kr) eller mere, og skal udstedes i amerikanske dollar for hele det på det tidspunkt forfaldne beløb. Personlige checks på under ettusinde USD (6.770,49 kr) er underlagt det samme ekspeditionsgebyr som bankoverførsler. Alle personlige checks vil være forsinket i fjorten (14) dage, indtil beløbet krediteres, hvilket kan forsinke din brug af produktet eller tjenesten, og enhver check, der afvises, medfører et gebyr på femogtyve USD (169,27 kr) for afvist check. Du kan når som helst verificere de resterende midler på din Good As Gold-konto ved at logge ind til Kontoadministration eller via indkøbsvognen på GoDaddys hjemmeside. Hvis du beslutter dig for at opsige din Good As Gold-konto (eller hvis GoDaddy vælger at opsige din Good As Gold-konto på grund af din overtrædelse af vilkårene nærværende aftale), refunderes saldoen på din Good As Gold-konto minus servicegebyr. Alle refusioner foregår via check.

Når du overfører midler til din Good As Gold-konto, skal du tydeligt i overførselsdokumenterne indikere det GoDaddy-kontonummer, som du ønsker bankoverførslen, money order eller den personlige check skal indsættes i. Hvis du ikke tydeligt angive sådanne oplysninger, kan resultatet være at (i) pengene ikke bliver indsat, (ii) pengene bliver indsat i den forkerte konto og/eller (iii) forsinkelse i din evne til at købe GoDaddy-produkter og tjenester via din Good As Gold-konto, og GoDaddy fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for samme.

3. Aftalens vilkår, ændringer

Nærværende aftales betingelser vil fortsat være gældende, så længe du har en Good As Gold-konto hos GoDaddy. I tilfælde af at du opsiger din Good As Gold-konto, vil eventuelle resterende beløb i din Good As Gold-konto blive refunderet i henhold til afsnit 2 herover.

Du accepterer, at GoDaddy kan ændre denne aftale fra tid til anden. Desuden kan GoDaddy ophøre med at udbyde de tjenester, denne udbyder ifølge denne aftale. Du accepterer at være bundet af enhver ændring, som GoDaddy med rimelighed gør gældende for denne aftale, når sådanne ændringer bliver lavet.

4. Din brug af forudbetalte GOOD AS GOLD-tjenester

Brug af midler på din Good As Gold-konto kan kun foretages gennem GoDaddys købsproces på GoDaddys hjemmeside. Køb kan ikke gennemføres, medmindre der er tilstrækkelige midler til rådighed på din Good As Gold-konto på købstidspunktet til at dække hele købsbeløbet, herunder eventuelle relaterede gebyrer som angivet heri.

Yderligere midler kan føjes til din Good As Gold-konto til enhver tid. Minimumsbeløbet for pengeoverførsler er ethundrede USD (677,05 kr). Af sikkerhedsmæssige årsager bør du opbevare dine oplysninger til Good As Gold-kontoadgang på et sikkert sted og tage forholdsregler til at forhindre, at andre opnår adgang til dit brugernavn og din adgangskode. Du accepterer, at du er ansvarlig for alle aktiviteter i din Good As Gold-konto, uanset om initieret af dig, af andre på dine vegne eller på andre måder. GoDaddy fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for nogen aktiviteter i din Good As Gold-konto, uanset om du har givet tilladelse hertil eller ej.

Du kan få adgang til dine aktiviteter og optegnelser i din Good as Gold-konto fra Kontoadministrations-linket på GoDaddys hjemmeside. Din Good As Gold-konto viser køb og saldo i din Good As Gold-konto. GoDaddy forbeholder sig rettigheden til at fremlægge alle oplysninger om din Good as Gold-konto som GoDaddy anser som nødvendigt for at efterkomme enhver gældende lov, regulativ, juridisk proces eller forespørgsel fra regeringen eller redigere, nægte at opslå eller fjerne al information eller materiale fuldstændigt eller delvist fra din Good as Gold-konto udelukkende ud fra GoDaddys skøn.

GoDaddy forbeholder sig udtrykkeligt retten til at annullere din Good As Gold-konto, hvis GoDaddy får viden om, at du bruger din Good As Gold-konto til moralsk forkastelige aktiviteter. Moralsk forkastelige aktiviteter inkluderer, men er ikke begrænset til:

  • aktiviteter, som er beregnet til at smæde, gøre forlegen, skade, misbruge, true, bagtale eller chikanere tredjeparter,
  • aktiviteter, der er forbudt i henhold til amerikansk lov og/eller i fremmede territorier, hvori du driver forretning,
  • aktiviteter, der er udformet med henblik på at fremme andres ulovlige adfærd, som f.eks. hadforbrydelser, terrorisme og børnepornografi,
  • aktiviteter, som er snørklede, vulgære, uanstændigt, krænkende af en tredjeparts privatliv, racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt,
  • aktiviteter, som er beregnet til at udgive sig for at være en tredjeparts identitet og
  • aktiviteter, der har til hensigt at skade mindreårige på nogen måde.

5. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

6. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.

Revideret: 30-04-2012

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

Revised: 30-04-2012
Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC All Rights Reserved.