GoDaddy

ÆNDRING AF REGISTRANTAFTALE

Sidst revideret: 04-11-2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER

1. OVERSIGT

Denne aftale angående ændring af domænenavneregistrant (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept. Denne aftale angiver vilkårene og betingelserne for din brug af GoDaddys Ændring af registrant-tjenester (tjenesterne) ved overførsel af et registreret domænenavn fra en nuværende registrant (den nuværende registrant) til en ny registrant (den nye registrant), og er gældende for både den nuværende og den nye registrant.

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst og forstået samt anerkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys Aftale om generelle servicevilkår, Aftale om domæneregistrering og Politik om løsning af uoverensstemmelser vedrørende identiske domænenavne, som er medtaget heri som reference.

Betegnelserne vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er medtaget heri, og sådanne ændringer eller modifikationer vil træde i kraft med det samme, når de bekendtgøres på GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside). Du godkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller tilpasninger ved at opslå dem på denne hjemmeside og (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller modifikationer af denne aftale via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din kundekonto (kundekonto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

GoDaddy er akkrediteret registrator hos Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). Du anerkender og accepterer, at GoDaddy som ICANN-akkrediteret registrator er bundet af en aftale med ICANN. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy kan ændre denne aftale for at overholde den indgåede aftale med ICANN samt andre vilkår og betingelser, der er angivet i (i) ICANN og/eller (ii) det register, der er gældende for topniveau-domænet ("TLD") eller det pågældende topniveau-domænes landekode ("ccTLD"). Som anvendt heri henviser betegnelserne "register", "Register", "registerudbyder" eller "Registerudbyder" til det register, der gælder for det pågældende topdomæne eller ccTLD. For at identificere den sponsorerende registrator skal du klikke her.

2. ÆNDRINGEN AF REGISTRANT OG OVERFØRSELSPROCESS; GoDaddys rolle

Den nuværende registrant og den nye registrant accepterer begge, at de indgår denne aftale af egen fri vilje. Den nuværende registrant og den nye registrant anerkender og accepterer, at GoDaddys eneste rolle i forbindelse med denne aftale er som facilitator af ændringen af registrantoplysningerne og/eller overførsel af registreringsforespørgslen for domænenavnet, og GoDaddys eneste ansvar i henhold til denne aftale er at behandle den elektroniske ændring af registrantoplysningerne og/eller overførsel af registreringsforespørgslen for domænenavnet. Den nuværende registrant og den nye registrant påtager sig det fulde ansvar for den juridiske gyldighed af enhver ændring af registrantens oplysninger og/eller overførslen af domænenavnet.

Bemærk følgende:

  1. Ved at gennemføre en overførsel til ændring af registrant anerkender og accepterer du, at domænenavnet ikke overføres til en anden registrator af domænenavne inden for tres (60) dage efter overførslen til ændring af registrant er gennemført ("Perioden for overførselsforbud"). Hvis enten den nuværende registrant eller den nye registrant forudser, at det bliver nødvendigt at overføre domænenavnet til en anden registrator af domænenavne inden for tres (60) dage efter at have gennemført overførslen til ændring af registrant, skal den nuværende registrant og den nye registrant således først klargøre en overførsel af domænenavnet til den nye registrator af domænenavne og dernæst foretage eventuelle nødvendige ændringer af domænenavnsregistranten.

  2. Hvis domænenavnet er underlagt en efterfølgende transaktion til ændring af registrant inden for perioden for overførselsforbud, vil perioden for overførselsforbud starte forfra, når den efterfølgende transaktion til ændring af registrant er gennemført.

A. Proces til ændring af registrant

Når den nuværende registrant påbegynder anmodningen om ændring af registrant, sender GoDaddy en e-mailbekræftelse til både den nuværende registrant og den nye registrant. Begge parter skal anerkende og udtrykkeligt acceptere ændringen af registrantoplysningerne for at ændringerne kan godkendes. Både den nuværende og den nye registrant vil modtage e-mails angående ændringen og skal klikke videre til startsiden, hvor (1) den nuværende registrant skal gennemgå domænerne og oplysningerne angående ændring af registrant. Den nuværende registrant skal også fravælge overførselslåsen på 60 dage, hvis det er hensigten at overføre domænet til en anden registrator, og (2) den nye registrant skal gennemgå domænerne og oplysningerne angående ændring af registrant. Den nye registrant skal indgå i en ny registrantaftale med GoDaddy (hvis det er relevant). Både den nuværende registrant og den nye registrant skal bekræfte vilkårene for transaktionen til ændring af registrant inden for fem (5) dage efter modtagelse af e-mailbekræftelsen. Hvis enten den nuværende registrant eller den nye registrant ikke bekræfter vilkårene for ændring af registrant inden for denne periode på fem (5) dage, anerkender og accepterer du, at ændringen ikke bliver gennemført, og anmodningen om ændring af registrantoplysningerne vil udløbe, hvilket betyder, at den nuværende registrant skal påbegynde processen igen.

Ved fuldførelse af transaktionen til ændring af registrant sender GoDaddy en e-mail til den nuværende/forhenværende registrant og den nye registrant for at bekræfte ændringen af registranten, der er omfattet af denne aftale. Hvis den nuværende registrant har nogen indvendinger mod ændringen af registrant, påtager den nuværende registrant sig hele ansvaret for at besvare sådanne e-mails og for at underrette GoDaddy om eventuelle indvendinger inden for femten (15) dage efter at have modtaget en sådan e-mail. Den nuværende registrant accepterer at frigive, kompensere og holde GoDaddy skadesløs for et hvilket som helst problem, der opstår som følge af ukorrekt ændring af registrant, uanset om det er igangsat tilsigtet eller utilsigtet, og uanset om handlingen er foretaget af den nuværende registrant eller andre, der handler på dennes vegne.

B. Overførselsproces

Når den nuværende registrant anmoder om at igangsætte en overførsel, så vil GoDaddy sende en e-mailbekræftelse til den nye registrant. Den nye registrant skal logge ind på sin konto og bekræfte vilkårene for ændringen af registranten inden for ti (10) dage efter modtagelse af e-mailbekræftelsen. Hvis den nye registrant ikke bekræfter vilkårene for overførslen inden for denne periode på ti (10) dage, anerkender og accepterer du, at overførslen ikke bliver gennemført, og både transaktions-id'et og sikkerhedskoden for overførslen udløber, hvilket betyder, at den nuværende registrant skal starte processen forfra.

3. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER FOR DEN NUVÆRENDE REGISTRANT OG DEN NYE REGISTRANT

Ved at acceptere denne aftale elektronisk repræsenterer og garanterer du, på vegne af den nuværende registrant eller den nye registrant, at du har ret, fuldmagt, juridisk kompetence og korrekt bemyndigelse til at indgå denne aftale på vegne af henholdsvis den nuværende registrant eller den nye registrant, og at de ikke har overført nogen af de rettigheder, krav eller interesser, som denne aftale omhandler, til andre personer eller juridiske enheder. Du repræsenterer og garanterer endvidere at du som handlende på din kundekonto har udtrykkelig tilladelse fra registranten af domænenavn(e) i din kundekonto til at være den udpegede agent for formålene heri.

4. EFTERFØLGERE OG FULDMAGTSHAVERE

Denne aftale er bindende for parterne heri og sikrer parterne og deres respektive arvinger, efterfølgere og repræsentanter de fordele, som aftalen indebærer.

5. FRIGIVELSE OG FRIKENDELSE

Den nuværende registrant accepterer at indgå i GoDaddys Aftale om generelle servicevilkår, Aftale om registrering af domænenavne, Politik om afgørelser i stridsmål om ensartede domænenavne og relaterede dokumenter, der er knyttet til domænenavnet (samlet kaldet "Registreringsaftalerne"). Den nuværende registrant (i) anerkender og accepterer, at denne ikke er berettiget til at modtage nogen refusion og ikke har noget tilgodehavende i forbindelse med Registreringsaftalerne, og (ii) frigiver og frikender hermed GoDaddy fra et hvilket som helst erstatningsansvar og forpligtelser over for den nuværende registrant i forbindelse med Registreringsaftalerne.

6. BEGRÆNSNINGER ANGÅENDE GoDaddyS ANSVAR OVER FOR DEN NYE REGISTRANT

Den nye registrant påtager sig det fulde og komplette ansvar, og anerkender og accepterer, at GoDaddy ikke har noget erstatningsansvar over for:

  1. Den nuværende registrants faktiske registrering af domænenavnet.
  2. Den nuværende registrants juridiske ret og evne til at overføre registreringen af domænenavnet til den nye registrant.
  3. Enhver situation, der måtte eksistere inden denne aftale, eller kan opstå, og som medfører, at overførslen af registrering af domænenavnet til den nye registrant bliver enten forsinket eller annulleret.
  4. Gyldigheden og/eller muligheden for håndhævelse af den nye registrants berettigelse til registreringen af domænenavnet, når overførslen er gennemført.

7. YDERLIGERE BEGRÆNSNINGER TIL GoDaddy'S ANSVAR

UD OVER DE BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNINGSANSVAR, SOM ER ANGIVET I AFSNITTET OM DE GENERELLE SERVICEVILKÅR OVENFOR, ACCEPTERER BÅDE DEN NUVÆRENDE REGISTRANT OG DEN NYE REGISTRANT, AT GoDaddy UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ERSTATNINGSPLIGTIG VED (A) SUSPENSION, TAB ELLER ÆNDRING AF DOMÆNENAVNSREGISTRERINGEN, UANSET HVILKE HANDLINGER NOGEN PART I DENNE AFTALE FORETAGER, (B) BRUG AF DOMÆNENAVNSREGISTRERINGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER DRAGE FORDEL AF DOMÆNENAVNSREGISTRERINGEN AF NOGEN PART I DENNE AFTALE, (C) AFBRYDELSE AF KOMMERCIELLE AKTIVITETER AF ENTEN DEN NUVÆRENDE REGISTRANT ELLER DEN NYE REGISTRANT, (D) ADGANGSFORSINKELSER ELLER -AFBRYDELSER TIL GoDaddyS HJEMMESIDE ELLER TIL ETHVER ANDEN HJEMMESIDE, (E) MANGLENDE LEVERING, FORKERT LEVERING, KORRUPTION, ØDELÆGGELSE ELLER ANDRE ÆNDRINGER AF DATA, (F) BEHANDLING AF DENNE APPLIKATION ELLER NOGEN ANDEN APPLIKATION TIL SERVICERING ELLER ANMODNING OM SERVICERING FRA GoDaddy ELLER (G) ANVENDELSE AF EN HVILKEN SOM HELST POLITIK OM TVISTER ELLER DE POLITIKKER OG PROCEDURER, DER ANVENDES AF ICANN, ICANN'S EFTERFØLGERE ELLER NOGEN ANDEN REGULERENDE INSTANS.

8. ADVOKATSALÆRER

Hvis der opstår uenigheder på baggrund af denne aftale, skal den vindende part inden for rimelighedens grænser modtage kompensation for sine retlige omkostninger og advokatsalærer.

9. BESTEMMELSER SÆRLIGE FOR .US REGISTRERINGER

Du, Registranten, skal kompensere og holde NeuStar, .US-registreringskontoret og dets ledere, funktionærer, medarbejdere, repræsentanter, agenter, partnere og aktionærer skadesløse for ethvert krav, sagsanlæg, yderligere sagsanlæg, skadeserstatning, erstatningsansvar og udgifter af enhver art, inklusive, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og udgifter, der opstår på baggrund af eller i relation til Registrantens (i) .US domænenavnsregistrering og (ii) brug af ethvert .US registreret domænenavn.

Den nye registrant bekræfter, at denne overholder følgende Nexus-krav for at være berettiget til at registrere sig til at bruge et .US domænenavn.

A. Registranter skal enten være:

  1. En juridisk gyldig person, (i) som er amerikansk statsborger, (ii) som har permanent bopæl i USA eller et af dets besiddelser eller territorier, eller (ii) hvis primære opholdssted er i USA eller et af dets områder, eller;

  2. En juridisk enhed eller en organisation, der er (i) indregistreret i en (1) af de halvtreds (50) amerikanske delstater, District of Columbia eller en af USAs besiddelser eller territorier, eller der er (ii) organiseret eller på anden vis etableret i henhold til lovgivningen i en delstat i USA, District of Columbia eller en af dets besiddelser (inklusive en føderal, delstatslig eller lokal myndighed i USA eller en politisk underafdeling heraf, samt ikke-kommercielle organisationer, der er baseret i USA), eller;

  3. En udenlandsk enhed eller organisation, som har en gyldig tilstedeværelse i USA eller i en af dets besiddelser eller territorier, som også (i) regelmæssigt deltager i lovlige aktiviteter (salg af varer eller tjenesteydelser eller andre forretningsaktiviteter, kommercielle eller ikke-kommercielle, inklusive almennyttige aktiviteter) i USA, eller (ii) har et kontor eller en anden ejendom i USA.

B. Navneserverne angivet for alle .US domænenavne skal være baseret i USA eller nogen af dets besiddelser eller territorier.

Den nye registrant bekræfter desuden, at GoDaddy har anmodet om specifikke oplysninger om, hvordan registranten opfylder Nexus-kravet, og at registranten har udleveret disse oplysninger frivilligt. Den nye registrant forstår og accepterer, at sådanne oplysninger vil blive verificeret og delt med .US Registry.

Den nye registrant forstår og accepterer, at hvis det ikke er muligt at verificere sådanne oplysninger, eller hvis den nye registrant ikke overholder Nexus-kravene, så bliver det registrerede domænenavn øjeblikkeligt annulleret.

10. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

11. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være gældende.